PARTNER PORTALU
  • BGK

Treść pełnomocnictwa nie musi wymieniać wszystkich członków konsorcjum

  • komunikaty.pl (Marek Okniński)    21 listopada 2011 - 12:20
Treść pełnomocnictwa nie musi wymieniać wszystkich członków konsorcjum

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, są ustawowo zobligowani do ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.
Zamawiający nie może poprzez zapisy zawarte np. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ograniczać prawa wykonawcy do wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Podejmując decyzję o wspólnym ubieganiu się o zamówienie publiczne wykonawcy składają tzw. ofertę konsorcjum. Dla ważności złożonej oferty wykonawcy zobowiązują się do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zakres udzielanego pełnomocnictwa musi obejmować wymagania określone w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W praktyce stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych sporne jest,  czy wobec braku wskazania  w   treści   pełnomocnictwa,   że   dotyczy   ono   wykonawców   wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostaje ustanowiony pełnomocnik, o którym mowa w art. 23 ust. 2 tej ustawy.

Opierając się na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej stwierdzić należy, że w przypadku,  gdy o zamówienia publiczne ubiegają się dwaj wykonawcy    występujący    wspólnie    dla    uznania,    że    wykonawcy    ustanowili pełnomocnika wystarczające jest, aby jeden z wykonawców udzielił pełnomocnictwa drugiemu uczestnikowi konsorcjum (tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 17 kwietnia 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 300/08).

Podkreślić należy, że ani przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierające jedynie lapidarnie sformułowany art. 23 ust.2 Pzp, ani też przepisy kodeksu cywilnego dotyczące pełnomocnictwa (art. 98 i nast. Kodeksy Cywilnego w związku z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych) nie wymagają, dla ważności pełnomocnictwa udzielanego celem ustanowienia pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Pzp, wskazania w treści oświadczenia woli mocodawcy, wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego lub wymienienia wszystkich członków konsorcjum – podobnie Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 05 lutego 2009 r. sygn akt: KIO/UZP 99/09).

 Wobec powyższego za zgodne z obowiązującymi przepisami uznać należy pełnomocnictwo w którego treści zawarte jest ogólne sformułowanie, iż obejmuje ono prawo do „reprezentowania  spółki (…), występowania   w   imieniu   spółki,   negocjowania   oraz   podpisywania   w   imieniu   spółki dokumentów dotyczących spraw związanych z przetargiem na (...) w tym składania zobowiązań i oświadczeń woli". Zakres umocowania wynikający z treści  pełnomocnictwa obejmuje reprezentację w postępowaniu o udzielenie zamówienia i odpowiada minimalnemu wymaganiu, co do treści pełnomocnictwa, wynikającemu z art.  23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych – nie jest wymagane zatem aby treść pełnomocnictwa wskazywała członków konsorcjum.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.