PARTNER PORTALU
  • BGK

Trwają prace nad zmianami w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym

  • Artykuł promocyjny dostarczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego    3 lutego 2015 - 13:24

Minęło blisko pół roku od momentu, gdy Ministerstwo Gospodarki ogłosiło założenia do projektu ustawy zmieniającej obecne przepisy regulujące kwestie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Przypomnijmy, że planowane zmiany miały obejmować:

1. Wprowadzenie możliwości utworzenia przez wybranego wykonawcę spółki zależnej, odpowiedzialnej za wykonanie przedmiotu postępowania, po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.
2. Wprowadzenie ułatwień w zawieraniu z wybranym wykonawcą umowy na okres dłuższy niż 4 lata (art. 142 ust. 3 ustawy PZP).
3. Zniesienie limitów wysokości zabezpieczenia (np. 150 ust. 2 ustawy PZP) przedkładanych przez partnera prywatnego.
4. Uzupełnienie zapisów w umowie PPP o możliwość i zasady jej wcześniejszego rozwiązania.
5. Wprowadzenie przepisów dających JST uprawnienia do udzielania wykonawcy dotacji celowych na realizację inwestycji i związane z wykonaniem umowy PPP usługi.
6. Wprowadzenie regulacji stanowiącej, że wydatki JST ponoszone na podstawie umowy PPP w części, w jakiej przeznaczone są na finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych, nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub współudział w kosztach wytworzenia środków trwałych są wydatkami majątkowymi.

W wyniku trwającego procesu legislacyjnego, przeprowadzonych konsultacji i uzgodnień międzyresortowych oraz przeprowadzonej konferencji uzgodnieniowej, lista proponowanych zmian została zmodyfikowana i zredukowana.

Obecnie proponowane założenia zmian zakładają:

1. Zniesienie obowiązku informowania Prezesa UZP o zamiarze zawarcia umowy PPP przekraczającej 4 lata (wyłączenie stosowania art. 142. ust. 3 PZP).
2. Określenie limitu wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy PPP na poziomie od 0% do 10%.
3. Wprowadzenie regulacji stanowiącej, że wydatki JST ponoszone na podstawie umowy PPP w części, w jakiej przeznaczone są na finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych, nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub współudział w kosztach wytworzenia środków trwałych są wydatkami majątkowymi.

Ponadto analizowana jest możliwość implementacji do prawa polskiego przepisów unijnej dyrektywy zamówieniowej w sposób zezwalający na powierzenie realizacji umowy PPP spółce zależnej partnera prywatnego uczestniczącego w postępowaniu, przy jednoczesnym wyłączeniu solidarnej odpowiedzialności spółki-matki.

Bazując na rozmowach przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego – zarówno z podmiotami publicznymi przygotowującymi projekty, jak i potencjalnymi partnerami prywatnymi – odnośnie finansowania konkretnych projektów PPP, wydaje się, że szczególnie istotne z punktu widzenia uczestników projektów PPP są dwa ostatnie wskazane powyżej zagadnienia.

Z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego najistotniejsza wydaje się konieczność uregulowania kwestii ujmowania wydatków związanych z projektami PPP w sprawozdawczości JST, w szczególności zaś podziału wydatków na część bieżącą i majątkową. Zgoda m.in. MF i GUS w kwestii wprowadzenia przedmiotowej zmiany jest istotnym, ale dopiero pierwszym krokiem w kierunku ograniczającym ryzyko sprawozdawcze po stronie JST.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.