PARTNER PORTALU
  • BGK

Uchwała budżetowa powinna uwzględniać opłatę śmieciową

  • AT    30 października 2012 - 19:27
Uchwała budżetowa powinna uwzględniać opłatę śmieciową

- Uchwała budżetowa gminy na 2013 r. powinna uwzględniać prognozowane wpływy z tytułu nowej opłaty śmieciowej – informuje RIO w Warszawie.
- Na chwilę obecną obowiązują te same zasady formalne dotyczące uchwał budżetowych, co w roku ubiegłym - podaje RIO.

Uchwała budżetowa powinna być zgodna z art. 212, co do treści, zawierać załączniki określone w art.214 i art.215 ufp. i fakultatywne upoważnienia zarządu do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;

- dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

Czytaj też: Wzrośnie koszt odbioru śmieci

Zawarte w uchwale budżetowej upoważnienie z art. 258 może dotyczyć:

1. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2. Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;

3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - informuje RIO.

Czytaj też: Uchwały śmieciowe na oku RIO

- Upoważnienie z punktu 1 należy określić pozytywnie tzn. wymienić, jakich dodatkowo poza upoważnieniami ustawowymi zawartymi w art. 257 ufp zmian w planie wydatków w ramach działu organ wykonawczy może dokonywać.

Jak donosi Izba dodatkowymi ograniczeniami są przepisy art. 232 ufp wyłączające możliwość dokonania przez organ wykonawczy zmian w kwotach wydatków na przedsięwzięcia, czyli wieloletnie zadania bieżące i inwestycyjne.

- Tak, więc w praktyce upoważnienie to może dotyczyć zmian w planie wydatków w ramach działu, czy rozdziału na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych niepowodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań - podaje RIO.

<!-- pagebreak //-->

Minimalna szczegółowość uchwał powinna być zgodna z art. 235 i 236 i uchwałą proceduralną. Zgodnie z art. 214 ufp w załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych;

3. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

- W projekcie uchwały budżetowej nie zamieszcza się informacji o stanie mienia komunalnego. Przy planowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących należy pamiętać o zasadzie zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych lub wolnymi środkami wynikającej z art. 242 ufp. Zasada ta obowiązuje w odniesieniu do planowanego budżetu i wykonanego budżetu na koniec roku - informuje Izba.

Jak donosi RIO Wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

- W wyjątkowej sytuacji realizacji zadań bieżących ze środków UE, wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jednakże jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań bieżących ze środków UE w przypadku, gdy kwota ta nie została przekazana w danym roku budżetowym - podaje Izba.

Wraz z projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego przedkładają radzie i regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art.230 może to być także projekt zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - wyjaśnia RIO.

Jak informuje Izba przy podejmowaniu decyzji o nowej uchwale pamiętać należy, że nie można uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie (art. 230 ust. 7) i odwrotnie przy podejmowaniu nowej uchwały należy uchylić dotychczasową. Kontynuowane muszą być przy tym zapisy o realizacji przedsięwzięć.

<!-- pagebreak //-->

Nie można swobodnie kształtować załącznika z planem przedsięwzięć i dokonywać zmian kwot wydatków na ich realizację. Bowiem zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić tylko w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia (art. 231 ust.1) - podaje RIO.

Opinia regionalnej izby obrachunkowej zawierać będzie w szczególności ocenę zgodności WPF z wymogami art. 226 i 227 ufp dotyczącymi jej zawartości, szczegółowości i prawidłowości okresu prognozy, jej realności oraz możliwości finansowych realizacji przedsięwzięć i obsługi długu w danym okresie czasowym ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

- Przy sporządzaniu objaśnień do WPF ze względu na wymóg jej realności, który będzie podlegać ocenie składu orzekającego należy sporządzić uzasadnienia dla przyjętych podstawowych wielkości i prognozowanych zmian w kolejnych latach. Ustawa nie daje podstaw prawnych dla rady do określania trybu prac nad WPF i jej szczegółowości - donosi RIO.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

- W relacji do projektu uchwały budżetowej należy przede wszystkim uwzględnić wymóg art. 229 ufp, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego - informuje Izba.

Jeśli chodzi o okres sporządzania WPF zgodnie z art. 227 ufp WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat - podaje RIO. - Jest to, więc okres minimalny. Natomiast maksymalny termin wyznaczają przyjęte limity wydatków przedsięwzięć ujętych w WPF. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

<!-- pagebreak //-->

Średni wskaźnik obliczany na podstawie art.243 ufp (nadwyżka operacyjna) ustala się za okres lat 2010, 2011 i III kwartały 2012 r.

- Zgodnie z ustawą przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w dalszym ciągu obowiązują zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Na podstawie art.122 ust.3. tej ustawy w latach 2011-2013 do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, czyli informację o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej - donosi Izba.

W związku z tym, iż rok 2013 będzie ostatnim rokiem obowiązywania dotychczasowych wskaźników obciążeń budżetu obsługą zadłużenia składy orzekające przy opiniowaniu projektów zwracać będą szczególną uwagę na zachowanie relacji o której mowa w art.243 ufp. Nie zachowanie tej relacji skutkować będzie niemożnością uchwalenia budżetu przez daną jednostkę samorządu terytorialnego w 2014 r. - informuje RIO.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.