PARTNER PORTALU
  • BGK

Udostępnienie informacji publicznej: skarga o 42 grosze jest nadużyciem prawa do sądu

  • MN    1 września 2016 - 11:10
Udostępnienie informacji publicznej: skarga o 42 grosze jest nadużyciem prawa do sądu
Organ udostępnił informacje w postaci kserokopii, przy czym naliczył opłatę za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej, w kwocie 0,42 zł (fot. flickr)

Czy sąd administracyjny może odrzucić skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 8 Konstytucji, gdy stanowi ona niedopuszczalne w państwie prawnym (art. 2 Konstytucji) nadużycie prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji) z uwagi na wniesienie jej w sprawie oczywiście i rażąco błahej? Problem ten opisuje postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Czy istnieje coś takiego jak skarga złożona w sprawie oczywiście i rażąco błahej? Jak najbardziej. I potwierdza to postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Sprawa dotyczy mieszkanki gminy, która zwróciła się do wójta z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew oraz wydanej w przedmiotowej sprawie decyzji. Organ udostępnił informacje w postaci kserokopii, przy czym naliczył opłatę za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej, w kwocie 0,42 zł (obliczając, że koszt jednej kopii to 0,07 zł). Mieszkanka nie zgodziła się i wniosła skargę do WSA w Gdańsku, w związku z naruszeniem prawa związanego z udostępnianiem informacji publicznych.
WSA w Gdańsku, postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Gd 498/12, odrzucił skargę wskazując, że działanie wójta nie podlega kognicji sądu administracyjnego. Skarżąca na to postanowienie wniosła skargę kasacyjną. Po rozpoznaniu sprawy, postanowieniem z dnia 1 października 2013 r. (sygn. I OSK 2139/13), Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie WSA i wskazał, że postanowienie wójta może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2014 r. (sygn. II SA/Gd 794/13), WSA w Gdańsku oddalił skargę. Uznał, że w tej sprawie spełniono wymogi indywidualnego i konkretnego obliczenia kosztów. W opinii sądu, organ nie przekroczył granic uznania administracyjnego, ani nie utrudnił skarżącej dostępu do informacji publicznej.

Mieszkanka ponownie wniosła skargę kasacyjną. NSA przystępując do jej rozpatrzenia rozważył, czy nie powinna ona podlegać odrzuceniu. W ocenie sądu, możliwe jest wywiedzenie normy prawnej zakazującej nadużywania prawa do sądu pod rygorem odrzucenia skargi wniesionej do sądu. Nadużyciem prawa może być m.in. wniesienie skargi w sprawie oczywiście i rażąco błahej, jak w przedmiotowej sprawie, gdzie zachodzi rażąca nieproporcjonalność między przedmiotem sporu a finansowanymi przez podatników kosztami postępowania przed sądem administracyjnym.

Zdaniem sądu: W postanowieniu z dnia 16 października 2015 r. (sygn. I OSK 1992/14) przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego następujące zagadnienie prawne: „Czy sąd administracyjny może odrzucić skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 8 Konstytucji, gdy stanowi ona niedopuszczalne w państwie prawnym (art. 2 Konstytucji) nadużycie prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji) z uwagi na wniesienie jej w sprawie oczywiście i rażąco błahej”. Postanowieniem z dnia 21 marca 2016 r. (sygn. I OPS 3/15) Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie 7. Sędziów, odmówił podjęcia uchwały rozstrzygającej prezentowane zagadnienie prawne.

NSA wskazał, że już uprzednio nie stwierdził w badanej sprawie istnienia przesłanki uzasadniającej odrzucenie skargi, więc jest to wiążące przy ponownym rozpatrywaniu sprawy. 
Oznacza to, że sąd będzie musiał rozstrzygnąć o prawidłowości postępowania wójta, który zażądał opłaty 0,42 zł za udostępnienie kserokopii. Tymczasem pytanie o granice prawa do sądu, gdy sprawa ma charakter rażąco błahy, wciąż pozostaje bez odpowiedzi.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.