PARTNER PORTALU
  • BGK

Ułatwienia dla gmin w prowadzeniu polityki przestrzennej

  • GK    16 kwietnia 2012 - 13:07
Ułatwienia dla gmin w prowadzeniu polityki przestrzennej

Wójt, burmistrz lub prezydent jest stroną w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Właściciele i użytkownicy wieczyści powinni być wyłączeni z postępowania.
Takie doprecyzowanie istniejących przepisów przewiduje przegotowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dokument prezentujemy w dziale multimedia). Dokument ma rozwiać wątpliwości pojawiające się w orzecznictwie sądów administracyjnych poprzez jednoznaczne określenie podmiotów, którym przysługuje przymiot strony w postępowaniu w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Jak przekonują w uzasadnieniu autorzy projektu, proponowana zmiana ma zapewnić samorządom płynną i bezkolizyjną realizację polityki przestrzennej na szczeblu gminy. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustępu 3 art. 7 ustawy, podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem do ministra rolnictwa, ochrony środowiska lub marszałka o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych i rolnych jest jedynie wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Tymczasem w orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiły się poglądy przyznające legitymację procesową w postępowaniu również właścicielom i użytkownikom wieczystym gruntów objętych wnioskiem o zmianę przeznaczenia.

– W konsekwencji mamy do czynienia z chaosem orzeczniczym i brakiem jasności w stosowaniu norm prawnych w przedmiotowej kwestii – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Stąd pomysł, aby zmienić art. 7 poprzez dodanie ust. 3a wskazującego, że stroną w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów jest tylko wójt, burmistrz lub prezydent.

– Nadrzędność prywatnej własności nad społecznymi interesami i instytucja zarzutów m.in. do decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skutecznie blokuje możliwość uchwalania nowych planów zagospodarowania przestrzennego, ograniczając w ten sposób możliwości rozwojowe gmin – argumentują autorzy projektu.

<!-- pagebreak //-->

Dodają, ż zmiana nie narusza przepisów ustawy zasadniczej, ponieważ na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organy gminy zostały upoważnione do ingerencji w prawo własności innych podmiotów, w celu ustalenia przeznaczenia terenów i zasad zagospodarowania terenów położonych na obszarze gminy, a przez to realizacji polityki przestrzennej gminy.


Projekt wprowadza również zmiany związane z prowadzeniem windykacji zaległych i bieżących należności i opłat rocznych związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – dysponentem tych środków jest zarząd województwa. Niestety nie ma regulacji prawnej, która w sposób jednoznaczny wskazywałaby organ właściwy do windykacji tych opłat.

W czterech województwach w kraju (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie i opolskie) windykację tych opłat prowadzą starostowie i przekazują te środki w całości na rachunek samorządu województwa. W takim postępowaniu budżet samorządu powiatu ponosi dodatkowe wydatki związane z windykacją tych opłat, bez możliwości ich zwrotu bądź rekompensaty. W pozostałych województwach windykację wspomnianych należności i opłat prowadzą dysponenci tych środków, tj. samorządy województw.

Według autorów projektu, w województwach, w których windykację przekazano do starostw dochody z tego tytułu uległy zmniejszeniu o 20-30 proc., dlatego PSL proponuje, by windykacje tych należności powierzyć wyłącznie zarządowi województwa.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.