Ułatwienia dla gmin w prowadzeniu polityki przestrzennej

Wójt, burmistrz lub prezydent jest stroną w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Właściciele i użytkownicy wieczyści powinni być wyłączeni z postępowania.

Takie doprecyzowanie istniejących przepisów przewiduje przegotowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dokument prezentujemy w dziale multimedia). Dokument ma rozwiać wątpliwości pojawiające się w orzecznictwie sądów administracyjnych poprzez jednoznaczne określenie podmiotów, którym przysługuje przymiot strony w postępowaniu w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Jak przekonują w uzasadnieniu autorzy projektu, proponowana zmiana ma zapewnić samorządom płynną i bezkolizyjną realizację polityki przestrzennej na szczeblu gminy. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustępu 3 art. 7 ustawy, podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem do ministra rolnictwa, ochrony środowiska lub marszałka o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych i rolnych jest jedynie wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Tymczasem w orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiły się poglądy przyznające legitymację procesową w postępowaniu również właścicielom i użytkownikom wieczystym gruntów objętych wnioskiem o zmianę przeznaczenia.

– W konsekwencji mamy do czynienia z chaosem orzeczniczym i brakiem jasności w stosowaniu norm prawnych w przedmiotowej kwestii – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Stąd pomysł, aby zmienić art. 7 poprzez dodanie ust. 3a wskazującego, że stroną w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów jest tylko wójt, burmistrz lub prezydent.

– Nadrzędność prywatnej własności nad społecznymi interesami i instytucja zarzutów m.in. do decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skutecznie blokuje możliwość uchwalania nowych planów zagospodarowania przestrzennego, ograniczając w ten sposób możliwości rozwojowe gmin – argumentują autorzy projektu.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU