PARTNER PORTALU
  • BGK

Uproszczenia w zamówieniach na dostawy ogólnie dostępne

  • komunikaty.pl (Marek Okniński)    27 kwietnia 2012 - 11:05
Uproszczenia w zamówieniach na dostawy ogólnie dostępne

Przepisy przewidują możliwość ustanowienia przez zamawiającego procedury Dynamicznego Systemu Zakupów (DSZ). Przydaje się ona np. przy dostawach materiałów biurowych czy przy korzystaniu z usług druku.
Dynamiczny Systemu Zakupów może zostać ustanowiony w odniesieniu do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi powszechnie dostępne. Zatem z tej procedury zamawiający może w praktyce skorzystać gdy przedmiotem zamówienia są dostawy np. papieru biurowego, materiałów biurowych, żywności, a w odniesieniu do usług np. usługi druku, usługi sprzątania pomieszczeń.

Dynamiczny System Zakupów został wprowadzony do ustawy Prawo zamówień publicznych w formie wynikającej z dyrektyw 2004/17 oraz 2004/18. Rozwiązania zawarte w Prawie zamówień publicznych są implementacją przepisów wynikających ze wskazanych dyrektyw.

Dynamiczny system zakupów ustanawia się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego system może być ustanowiony na okres dłuższy.

W przypadku ustanowienia dynamicznego systemu zakupów na okres dłuższy niż 4 lata zamawiający w terminie 3 dni zawiadamia o tym Prezesa Urzędu, podając wartość dynamicznego systemu zakupów i przedmiot zamówień objętych tym systemem oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający nie może wykorzystywać DSZ do ograniczania konkurencji. Dynamiczny System Zakupów może być stosowany bez względu na wartość przedmiotu zamówienia - przepisy nie przewidują w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Wykorzystanie analizowanego sposobu udzielania zamówień publicznych ma istotną przewagę nad prowadzeniem "pojedynczych" postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż umożliwia stworzenie quasi bazy danych wykonawców, którzy są w stanie zrealizować zamówienia objęte Dynamicznym Systemem Zakupów. W porównaniu z umową ramową Dynamiczny System Zakupów (DSZ) ma tą przewagę, że nie zamyka możliwości ubiegania się o zamówienia Wykonawcom, którzy pierwotnie nie zakwalifikowali się do DSZ.

Jak ustanowić Dynamiczny System Zakupów

Procedura mająca na celu ustanowienie DSZ rozpoczyna się ogłoszeniem o postępowaniu. Ogłoszenie zawiera informacje analogiczne jak w ogłoszeniu o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z tym, że w ogłoszeniu o DSZ nie zawiera się informacji o wysokości wadium oraz terminie związania ofertą (zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych). Ogłoszenie zamieszczane jest w Dzienniku Urzędowym UE lub w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego i jego tablicy ogłoszeń.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu specyfikację istotnych warunków zamówienia. SIWZ jest dostępny na stronie internetowej przez cały okres trwania dynamicznego systemu zakupów. Oznacza to, że jeżeli Zamawiający ustanowił Dynamiczny System Zakupów na 4 lata, to przez 4 lata SIWZ musi być dostępny na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu.
W celu dopuszczenia do udziału w dynamicznym systemie zakupów wykonawcy składają tzw. "oferty orientacyjne". Wykonawca, na etapie ustanawiania dynamicznego systemu zakupów, może w każdej chwili aktualizować swoją ofertę orientacyjną.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • spok, 2012-04-27 14:23:36

    Nowe idzie - tylko to po sztokach . Żebyście Wielcy tego Świata czytali komentarze na temat przetargów , nie zmarnowalibyśmy okazji wybudowania nie tylko nowych dróg ale i na współczesnym poziomie technicznym i bez stawiania tablic "odcinek sksperymentalny " , wszyscy oczekiwali że to będ...ą drogi najnowocześniejsze w Europie !  rozwiń