PARTNER PORTALU
  • BGK

Urzędnicy nie uczą się na błędach

  • Fundusze Europejskie (Joanna Olejniczak)    11 października 2011 - 12:51
Urzędnicy nie uczą się na błędach

Beneficjenci dotacji unijnych, także z sektora publicznego, ciągle popełniają błędy przy wyborze wykonawcy zamówienia. Naruszenia zamówień publicznych są istotne, zdarzają się nawet sytuacje, że postępowanie od początku obarczone jest wadą.
Ustawa Prawo zamówień publicznych jest stosowana na co dzień przez jednostki sektora finansów publicznych w celu pozyskiwania wykonawców na zamówienia powyżej 14 tys. euro. Należałoby się spodziewać, że jednostki te mając tak bogate doświadczenie w stosowaniu przepisów ustawy nie powinny popełniać istotnych błędów, ewentualnie błędy te powinny być incydentalne. Tak się niestety nie dzieje. Naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych są istotne, a nawet zdarzają się sytuacje, że postępowanie od początku obarczone jest wadą. Poniżej przedstawiamy studium jednego przypadku, w którym zostały omówione wszystkie nieprawidłowości jakie pojawiły się w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający – jednostka sektora finansów publicznych, zamierzała udzielić zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego, bez podatku od towarów i usług. Ustalenia wartości zamówienia dokonano z należytą starannością nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Jednakże zamawiający zarówno w ogłoszeniu, jak i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) wskazał, iż przewiduje zamówienia uzupełniające, których to wartości nie uwzględnił w szacunkowej wartości zamówienia. Zgodnie bowiem z przepisem art. 32 ust. 3 pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 pzp, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekraczała kwot Dyrektyw (kwot wskazanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp), po doliczeniu nieoszacowanej wartości zamówień uzupełniających, również kwot wskazanych w Dyrektywie nie przekroczono. Uchroniło to zamawiającego od naruszenia art. 32 ust. 2 pzp, w którym to mowa, iż zamawiający nie może  w celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.

Zamieszczenie ogłoszenia

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń zamawiającego. Z oświadczenia zamawiającego wynika, że ogłoszenie było również opublikowane na stronie internetowej, jednakże nie posiada dokumentów potwierdzających zamieszczenie. Zgodnie z brzmieniem art. 40 ust. 1 pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Mając na uwadze powyższy zapis należy posiadać dokument na potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia w odpowiednim terminie na stronie internetowej. W ogłoszeniu nie uwzględniono wszystkich elementów wskazanych w art. 41 pzp. Wskazując warunki w ogłoszeniu na tablicę ogłoszeń nie wskazano opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Ogłoszenie jest pierwszym dokumentem wychodzącym na zewnątrz informującym o zamówieniu, warunkach udziału w postępowaniu, terminie realizacji oraz terminie składania ofert. Można powiedzieć, że jest to pierwsza informacja.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • JOTKA, 2011-10-15 06:34:25

    (...)Omówiono powyżej studium przypadku ma wskazać tylko na błędy jakie są popełniane przez zamawiających i ich znaczenie dla postępowania i mogą stać się przyczyną wyboru oferty, która nie powinna zostać wybrana.... No i oto chodziło zamawiajacemu. A ja mam pytanie czy w tym przypadku organa ści...gania ... poszły ...tropem??? I gdzie p. Pitera!?  rozwiń
  • Olek, 2011-10-13 22:22:18

    Uczyć się na błędach to najdroższa nauka. Do nauki są szkoły i uczelnie oraz mądry i doświadczony przełożony.