PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa metropolitalna: Postulaty samorządów uwzględnione. Będą poprawki

  • AT    24 września 2015 - 19:32
Ustawa metropolitalna: Postulaty samorządów uwzględnione. Będą poprawki

wydanie rozporządzenia w sprawie utworzenia związku będzie wymagało pozytywnej opinii rad: co najmniej 50 proc. gmin, co najmniej 70 proc. miast na prawach powiatu i co najmniej 50 proc. powiatów. (fot.sxc.hu)

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w porozumieniu z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji przygotowała pakiet poprawek, które realizują postulaty samorządów dotyczące projektu ustawy o związkach metropolitalnych.
Związek dla obszarów powyżej 500 tys. mieszkańców

Poprawki, które zaakceptowali posłowie wnioskodawcy, zostaną przedstawione w Sejmie podczas drugiego czytania projektu ustawy. Dotychczas wątpliwości budził sposób powoływania organu uchwałodawczego związku metropolitalnego. Zgodnie z proponowaną poprawką i postulatami samorządów, stanowić go będą delegaci poszczególnych gmin i powiatów z obszaru związku.

Projekt ustawy o związkach metropolitalnych określa zasady i tryb tworzenia oraz organizacji związku metropolitalnego, stanowiącego w przyszłości formę współpracy gmin i powiatów.

Związek metropolitalny będzie tworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, przy spełnieniu określonych przesłanek. Związek powstanie, jeżeli obejmuje on obszar zamieszkały przez co najmniej 500 000 mieszkańców i w jego skład wchodzi miasto na prawach powiatu, będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Ponadto wydając rozporządzenie w sprawie utworzenia związku, jak również zmiany jego granic, Rada Ministrów będzie musiała wziąć pod uwagę m.in. koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, powiązania funkcjonalne oraz zaawansowanie procesów urbanizacyjnych, a także jednorodność układu osadniczego i przestrzennego, uwzględniającego więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniające zdolność wykonywania zadań publicznych.

Utworzenie związku na wniosek rady gminy lub powiatu

Projekt przewiduje, że utworzenie będzie mogło nastąpić z inicjatywy własnej Rady Ministrów albo na wniosek rady zainteresowanej gminy lub powiatu. W jednym, jak i w drugim przypadku wydanie rozporządzenia w sprawie utworzenia związku będzie wymagało pozytywnej opinii rad: co najmniej 50 proc. gmin, co najmniej 70 proc. miast na prawach powiatu i co najmniej 50 proc. powiatów.

Propozycją strony samorządowej jest jednoznaczne wskazanie, ze związek metropolitalny jest zrzeszeniem gmin i powiatów. Zaproponowano również zwiększenie procentowego progu pozytywnej opinii gmin nie mających statusu miasta na prawach powiatu z 50 proc. do 70 proc.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji popiera w tej kwestii stanowisko strony samorządowej.

Organ stanowiący i kontrolny związku metropolitalnego, tj. zgromadzenie związku metropolitalnego, będzie wybierany w wyborach bezpośrednich na 4-letnią kadencję. Natomiast organ wykonawczy, zarząd - wyłaniany przez zgromadzenie w składzie 3 członków. Kwestie procedury wyboru oraz odwołania zarządu zostały unormowane analogicznie, jak w ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Do czasu wyboru zgromadzenia związku, który jest tworzony z dniem 1 lipca, przygotowaniem organizacyjnym i prawnym związku do wykonywania zadań publicznych zajmie się pełnomocnik. Pełnomocnika do spraw utworzenia związku będzie wyznaczał Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Pełnomocnik będzie wykonywał swoje obowiązki do czasu wyboru organów związku. Tożsama instytucja funkcjonuje już na gruncie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (pełnomocnik do spraw utworzenia gminy).KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.