PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa metropolitalna z podpisem prezydenta

  • pt    28 października 2015 - 15:15
Ustawa metropolitalna z podpisem prezydenta

Ustawa metropolitalna wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych została podpisana przez prezydenta.
Celem ustawy jest stworzenie możliwości powoływania związków metropolitalnych jako zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego położonych w strefie oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Strefa charakteryzować się powinna istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych oraz być zamieszkała przez co najmniej 500 000 mieszkańców (obszar metropolitalny).

Granice poszczególnych obszarów metropolitalnych ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia przez wskazanie gmin wchodzących w skład takich obszarów.

Związki metropolitalne

Utworzenie związku metropolitalnego następować będzie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów wydanego z własnej inicjatywy bądź na wniosek rady gminy położonej w granicach obszaru metropolitalnego.

Wydanie rozporządzenia wymagać będzie zasięgnięcia opinii: – rad gmin położonych na obszarze metropolitalnym, – rad powiatów, na obszarze których leży co najmniej jedna gmina z obszaru metropolitalnego: – sejmiku województwa oraz wojewody.

Związek metropolitalny wykonywać będzie zadania publiczne w zakresie:

*kształtowania ładu przestrzennego poprzez sporządzanie ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru metropolitalnego z uwzględnieniem ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa;

*rozwoju obszaru związku;

*publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku (związek metropolitalny ustanawia zintegrowany system taryfowo-biletowy obowiązujący w jego granicach);

*współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku.

Ustawa o metropoliach od 1 stycznia 2016

Organami związku metropolitalnego będą zgromadzenie (w składzie delegatów gmin i powiatów wchodzących w skład związku – po dwóch z każdej jednostki samorządu terytorialnego) oraz zarząd (wybierany przez zgromadzenie w składzie 3 członków, w tym przewodniczącego).

Nadzór nad działalnością związku metropolitalnego sprawować będzie Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.