PARTNER PORTALU
  • BGK
ons/mail2.png" alt="" width="90" /> ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Ustawa o korytarzach przesyłowych kosztem prawa własności?

  • Anna Trojanowska    4 lutego 2013 - 14:06
Ustawa o korytarzach przesyłowych kosztem prawa własności?

Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego opowiedziało się przeciw przyjęciu projektu ustawy o korytarzach przesyłowych. Dlaczego?
Według Zrzeszenia projekt znacznie upraszcza i przyspiesza procesy inwestycyjne związane z lokalizowaniem infrastruktury przesyłowej, z tym tylko zastrzeżeniem, że dzieje się to kosztem poszanowania praw i wolności obywatelskich, w tym najbardziej podstawowego - prawa własności.

W związku ze swoim stanowiskiem Zrzeszenie poinformowało o najbardziej drażliwych wg nich kwestiach.

Jak czytamy w stanowisku jedną z najbardziej drażliwych kwestii było to, że obecna regulacja przewiduje dwa tryby ustanawiania służebności przesyłu dla infrastruktury przesyłowej. Nowy projekt nagłe przełamanie dotychczasowej praktyki, ze szkodą dla społeczności lokalnej i indywidualnych obywateli.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż na gruncie obecnego ustawodawstwa kwestia lokalizowania infrastruktury przesyłowej, patrząc przez pryzmat prawa własności i służebności przesyłu, jest regulowana w pierwszej kolejności przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 49 KC infrastruktura przesyłowa jest ruchomością odrębną od gruntu, na którym jest posadowiona, jeśli wchodzi w skład przedsiębiorstwa z niej korzystającego - podaje Zrzeszenie.

Podmiot, który taką infrastrukturę wybudował, a który przedsiębiorcą przesyłowym nie jest jednak dostatecznie chroniony, gdyż prawo przyznaje mu roszczenie o wykup rzeczonej infrastruktury przez korzystającego z niej przedsiębiorcę.

Jak czytamy w stanowisku kwestia dostępu do rzeczonej infrastruktury jest już bardziej skomplikowana. W związku z posadowieniem infrastruktury przesyłowej na gruncie innego podmiotu, powstaje problem dostępu do tejże infrastruktury (np. w celu dokonania konserwacji czy naprawy).

Art. 305 i następny Kodeksu Cywilnego wprowadzają instytucję służebności przesyłu jako ograniczonego prawa rzeczowego, które obciąża nieruchomość na rzecz oznaczonego przedsiębiorcy przesyłowego. Również i w tym wypadku jednostka jest należycie chroniona, gdyż analogicznie jak wyżej przysługują jej stosowne roszczenia.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późń. zm.) przewiduje jeszcze jeden, dodatkowy tryb. Zasadniczo regulacja opisana w KC ma charakter prywatnoprawny i w związku z tym w celu wykupu infrastruktury, czy ustanowienia służebności przesyłu, zawierane są umowy.

- Możliwym jest jednak ustanowienie służebności przesyłu w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 124a i nast. Ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.) w związku z pewną arbitralnością regulacji (obowiązki wynikające z takich decyzji podlegają egzekucji administracyjnej), to nie można mówić o braku ochrony praw jednostki - ważność tych decyzji jest ograniczona czasowo, ponadto mogą one być wydawane tylko dla inwestycji celu publicznego - czytamy w stanowisku.

- A dodatkowo, co jest bardzo istotne, decyzję można wydać tylko wtedy, gdy jednostka i przedsiębiorca przesyłowy nie doszły do porozumienia, czyli u.gn. jest faktycznie regulacją komplementarną w stosunku do KC w omawianym zakresie - podaje Zrzeszenie.

Jak tłumaczy Zrzeszenie projekt ustawy o korytarzach przesyłowych wprowadza od tej regulacji wyłom. Projektowane rozwiązanie jest bowiem nietypowe. W sferze prawa rzeczowego dalej elementem końcowym będzie ustanowiona służebność przesyłu, jednak tryb jej ustanawiania budzi istotne zastrzeżenia i obawy.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • 007, 2013-02-05 08:49:05

    psssst poprawcie tytuł. korytarze przemysłowe?