• PARTNERZY PORTALU

Ustawa o ochronie gruntów, przepisy: odrolnienie działek będzie łatwiejsze

Przeznaczenia 0,5-hektarowych działek na gruntach I-III klasy na terenie zabudowanym na cele nierolne nie będzie już wymagało zgody ministra.
Ustawa o ochronie gruntów, przepisy: odrolnienie działek będzie łatwiejsze

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochronie gruntów. Ma ona ułatwić przeznaczanie działek rolnych pod budynki mieszkalne dla dzieci rolników.

Odrolnienie bez zgody ministra rolnictwa

Według nowych przepisów działkę można wykorzystać na cele nierolne bez zgody ministra rolnictwa, jeżeli co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy. Poza tym grunty takie położone muszą być w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej, w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przez zwartą zabudowę rozumie się zgrupowanie co najmniej 5 budynków.

Kolejne dwa warunki to położenie tych gruntów w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej. Poza tym ich powierzchnia ma nie przekraczać 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy kilka odrębnych części.

Nowe przepisy mają obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

5 sierpnia br. Sejm odrzucił poprawkę Senatu do tej ustawy, która zaostrzała kryteria odrolniania ziemi.

 


KOMENTARZE (5)ZOBACZ WSZYSTKIE

nie milkną echa pisowskiej afery gruntowej w powiecie tarnowskim. 3 marca 2016 - w Zbylitowskiej Górze ( przy wodociągach) odbył się się pierwszy etap rozprawy administracyjnej prowadzonej przez starostwo powiatowe powiatu tarnowskiego. Jest to kolejna odsłona "afery gruntowej w gminie Tarnów... " sprokurowanej przez pracownika starostwa powiatowego Roberta B. ( żelbetonowy tor wybudowany za przyzwoleniem Rady Gminy Tarnów i poplecznictwem wójta Grzegorza Kozioła - który jak sam mówił - kilkukrotnie to publicznie wyartykułował na jednym z zebrań wiejskich w Zbylitowskiej Górze "członkiem PiS jest tylko prywatnie", wbrew obowiązującemu prawu i sprawiedliwości ) , i jego/(ich?) " wspólniczkę " Renatę P. ( wielokrotną recydywistkę w kradzieży żwiru bez koncesji potwierdzonych przez tarnowską prokuraturę ) za pieniądze wytransferowane z funduszy unijnych "programu rozwoju obszarów wiejskich" przez """ Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa"" (Adam Flaga) ... a wszystko to na gruntach wywłaszczonych w latach 80-tych ( za grosze) na (niezrealizowany ) cel publiczny - wodociągowy . Wniosek o zwrot wywłaszczonych nieruchomości złożył jeden z byłych właścicieli. Starostwo tarnowskie rozpoczęło "procedowanie" sprawy. Na miejscu pojawiła się urzędniczka Starostwa Rita Bawołek która licznie zgromadzonym zainteresowanym byłym właścicielom i spadkobiercom niedwuznacznie i arogancko dała do zrozumienia że nie życzy sobie ich obecności podczas rozprawy ! Obecny był geodeta Burnat Stanisław, urzędniczka UG Tarnów Ewa Jabłońska , także radny Rady Gminy Tarnów Piotr Rybski, oraz członkowie rady sołeckiej Zbylitowskiej Góry. Na miejscu nie pojawiła się wezwana na rozprawę "dzierżawczyni" Ranata Prycz . Wnioskodawca a także pozostali obecni pytali czy starostwo powiatu tarnowskiego proceduje sprawę dewastacji przez dzierżawczynię gruntów rolnych , gleby - zgodnie z postanowieniami Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych , jednak pani Rita Bawołek nie potrafiła udzielić jakichkolwiek merytorycznych wyjaśnień w tej materii.... rozwiń

Robert, 2016-03-05 15:43:37 odpowiedz

Do glewe: Głupek

montffa, 2015-09-20 08:29:33 odpowiedz

Spełniając oczekiwania czytelników w związku z, ujawnieniem największej w historii powojennej Polski afery gruntowej-malwersacji finansowych autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Polskiego Stronnictwa Ludowego w kooperacji z starostami powiatowymi wykonujących zadania z zakresu administrac...ji rządowej, zacytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa np. Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlane na przełomie 2012-2013roku był bliźniaczy.(Afera rządowa)
Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku.

1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.).
2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu ,mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa.
3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie.
4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych.
5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639).
6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji.


Marek.S- Regulacje prawne: Na poziomie prac geodezyjnych nie wykonano operatów pod którymi powinni się podpisać właściciele gruntów potwierdzam jako poszkodowany, zaś wprowadzono zmiany w ewidencji gruntów i księgach wieczystych bez zgody stron postępowania, co dowodzi jak wynika o olbrzymich masowych malwersacjach pieniężnych, dowodem powyższego jest pismo Starostwa Powiatowego w Chełmie z dnia 25 czerwca 2013roku Symbol OR.1510.5.2013.

Na potwierdzenie powyższych nieprawidłowości Gmina Chełm posiadała opracowany i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 i ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163 z dnia 10.09.2004roku który stracił ważność po 5latach w 2009roku.
Gmina opracowała i zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 29.12.2012r. Wyżej wymienione Uchwały i daty potwierdził Wójt Gminy Chełm woj. Lubelskiego w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, symbole pism Fp 3111.199.2014 z dnia 07 lipca 2014;Fp 3111.156.2014 z dnia 28 kwietnia 2014roku;Fp 3111.264.2014 z dnia 16 października 2014roku.

Obejście prawa nie wyszło, dla przykładu: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma przedmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze"


Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013r. poz. 503, podpisana 16 kwietna 2013roku przez Prezydenta PR świadczy iż, Rządzą nami obawiam się idioci (oszuści) bowiem Ustawa jest niewykonalna!!! Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lecz, debile zapomnieli iż, w wyniku prac geodezyjnych na gruncie bez podpisu właścicieli po operatami niemożna wprowadzić zmian w ewidencji gruntów, czy też bez wniosku właścicieli nieruchomości tym bardziej wprowadzać zmiany w księgach wieczystych. Uchwalone przepisy gdzie, stroną jest wójt. burmistrz lub prezydent miasta to dowód udziału parlamentarzystów przy pracach mających na celu zatuszowania gigantycznych przestępstw gospodarczych słynnej afery gruntowej co zostało ujawnione i celowo nienagłośnione. Dalszy rozwój klanów przestępczych w Urzędach użyteczności publicznej mający również na celu zdestabilizować Państwo Polskie może być zatrzymany przez społeczeństwo, w związku z wyborami parlamentarnymi 25 października 2015roku. Z poważaniem. Marek Skomorowski

e-maill: Marek.Skomorowski.1970@wp.pl

rozwiń

Marek.S, 2015-09-08 20:53:23 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE