PARTNER PORTALU
 • BGK

Ustawa o sołtysach i radach sołeckich: PSL chce wzmocnić rolę sołtysów

 • MN    5 stycznia 2017 - 16:23
Ustawa o sołtysach i radach sołeckich: PSL chce wzmocnić rolę sołtysów
Poseł Piotr Zgorzelski jest reprezentantem wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy. (fot. Facebook)

• Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego przygotowali projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
• Projekt ten zakłada wzmocnienie i dowartościowanie pozycji sołtysa i rady sołeckiej.
• W projekcie czytamy m.in., że rada gminy ustanawia zasady, na jakich sołtysom oraz członkom rad sołeckich będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.
Instytucja sołtysa funkcjonuje w przestrzeni publicznej polskiej wsi od wieków. Urząd ten stał się jednym z najbardziej charakterystycznych składników zorganizowanego życia osiadłych społeczności wiejskich – czytamy w uzasadnieniu ustawy. 

Sołtys jest nie tylko reprezentantem sołectwa, lecz także inicjatorem przedsięwzięć służących społeczności wiejskiej. Cieszy się autorytetem i społecznym uznaniem. Dlatego projekt ustawy zakłada dowartościowanie i wzmocnienie pozycji sołtysa i rady sołeckiej.

W Polsce najmniejszą jednostką organizacyjną, na której żyją ludzie, jest sołectwo – tworzone na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. RP z 2016 r., poz. 446).

– Mieszkańcy sołectwa powinni posiadać prawo do aktywnego wpływania na jego funkcjonowanie i przekształcanie miejscowego środowiska. Dlatego należy w jednym akcie prawnym dookreślić sytuację prawną sołectwa oraz kompetencje sołtysa – głosi uzasadnienie projektu.

Proponowana przez posłów PSL ustawa zmierza do umocnienia ustroju sołectw poprzez dokładne wskazanie kompetencji organów sołectwa (zebranie wiejskie, sołtys) oraz umożliwienie gminom dokładnego wskazania mienia, którym dysponuje sołectwo. Jednocześnie wzmocnieniu ma ulec pozycja sołtysa, który dzięki nowym kompetencjom (art. 4 ust. 1 projektu) będzie mógł uczestniczyć w obradach rady gminy.

Czytaj też: Zgorzelski: Ruch obrony samorządności to nie jest KOD-bis

Posłowie podkreślają, że wykonywane przez sołtysa zadania mają charakter zadań publicznych. Stąd proponują, aby rada gminy ustanawiała zasady na jakich sołtysom oraz członkom rady sołeckiej będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.

Projekt przewiduje też, że sołtysom niezależnie od diet i zwrotu kosztów podróży służbowych będzie przysługiwało wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją, w wysokości połowy wynagrodzenia minimalnego określonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.

W myśl projektu, pełnienie funkcji sołtysa będzie równoznaczne z przystąpieniem do ubezpieczenia emerytalno-rentowemu w związku z czym wynagrodzenie o którym mowa powyżej będzie stanowiło dodatek do ustalenia podstawy wymiaru emerytury.

Czytaj też: PSL chce wycofania decyzji o poszerzeniu granic Opola. Ma uchwałę

Posłowie podkreślają, że wypłaty te w żaden sposób nie będą wpływały na sytuację finansową sołectwa, ponieważ nie będą obciążały funduszu sołeckiego, a pochodzić będą z budżetu państwa.

Projekt ustawy skierowano do pierwszego czytana na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2017 r.

Cały projekt ustawy dodajemy w załączniku PDF.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (4)

 • Marcin, 2017-01-26 21:11:47

  Do sołtys : "Art. 4, 1. Sołtys może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa do głosowania...." Według mnie ten zapis eliminuje sołtysów z roli radnych rad miejskich. Ponieważ w jaki sposób sołtys - radny ma pełnić swoją funkcję w radzie mie...jskiej bez prawa do głosowania.  rozwiń
 • samorządowiec, 2017-01-10 11:44:44

  Czym innym jest docenienie pracy sołtysa ( a tak na marginesie czy wszyscy sołtysi bez względu na wielkość sołectwa powinni dostawać po równo?) a co innego o czym nikt nie mówi wprowadzenie osobowości prawnej dla sołectw, i danie jednostkom pomocniczym gminy uprawnień do dysponowania dochodami gminy... w zakresie czerpania pożytków z majątku komunalnego cyt: Art. 2 2. Sołectwo wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 3. Sołectwo nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez gminę. oraz Art. 7 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie. Statut ustala również zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez sołectwo w zakresie przysługującego jej mienia. 3. Rada gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectw do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego. Tu rodzą się prawdziwe problemy związane z budową, rozbudową, remontami i bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego znajdującego się w sołectwach. Skoro sołectwo ma osobowość prawną i otrzymuje do swojej dyspozycji dochody z mienia komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa, to będziemy mieć arcyciekawe rozwiązania w uchwalaniu budżetów w gminach.:-)  rozwiń
 • sołtys , 2017-01-09 21:05:24

  Tak będzie możliwe tylko będzie jedna dieta" wynagrodzenie " sołtysa lub radnego tak jak dotychczas.