PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym ma wpływ na samorządy

  • Michał Nowak    31 stycznia 2017 - 13:04
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym ma wpływ na samorządy
Prezesi spółek mają być rozliczani ze stopnia realizacji misji publicznej. (fot. Fotolia)

• Z początkiem 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

• Ustawa związana z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa ciągnie za sobą zmiany w szeregu innych ustaw, m.in. o gospodarce komunalnej czy o gospodarce nieruchomościami.

• Akt prawny przewiduje zmianę procedury powoływania i wynagradzania prezesów spółek czy dodatkowe obowiązki dla starostów.
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym (dalej: ustawa o zzmp) z dnia 16 grudnia 2016 r. ma na celu – jak uzasadniono w projekcie – podniesienie jakości zarządzania mieniem państwowym, w tym nadzoru właścicielskiego. 

Akt prawny nie przekłada określonych zasad zarządzania mieniem państwowym na zasady gospodarowania mieniem jednostek samorządu terytorialnego, ale to nie znaczy, że jest pozbawiony znaczenia choćby dla spółek komunalnych.

Ustawa o zzmp związana jest w szczególności z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa. Jak dowiadujemy się z opinii prawnych sporządzonych przez samorządy, wdrażanie zmian wynikających z ustawy może rodzić problemy, jak również jest związane ze zmianami w szeregu innych ustaw.

Dodatkowe obowiązki dla starostów

Zofia Kuryśko, zastępca dyrektora Wydziału Skarbu w Urzędzie Miasta w Krakowie, wskazuje, że konsekwencją wprowadzenia ustawy o zzmp są zmiany w wielu ustawach dotyczących problematyki nadzoru właścicielskiego. Dlatego opracowano pakiet projektów ustaw w Przepisach wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Powyższa ustawa wprowadza zmiany m.in. do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mają wzmocnić kontrolę nad gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącymi do zasobu Skarbu Państwa i polegają m.in. na nałożeniu dodatkowych obowiązków na starostów. Zgodnie z nowym projektem ustawy, starosta (na tym przykładzie Prezydent Miasta Krakowa), będzie zobowiązany do przekazywania wojewodzie informacji o zrealizowanych transakcjach (sprzedaż, oddanie w użytkowanie itp.) oraz sporządzania planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa akceptowanymi przez wojewodę.

Zmiana sposobu wyznaczania i wynagradzania prezesów

Ustawa o zzmp zmienia też zasady wyboru członków organów spółek komunalnych. Wynika to z nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, gdzie według art. 10a ust. 5 kandydata na członka organu nadzorczego od 1 stycznia 2017 r. wskazuje podmiot reprezentujący JST (wójt, burmistrz albo prezydent) lub reprezentujący komunalną osobę prawną, jednak zgodnie z wymogami zawartymi w art. 19 ust. 1 ustawy o zzmp.

Tymi warunkami są m.in. wykształcenie wyższe kandydata, pięcioletni staż pracy w określonej dziedzinie, spełnienie jednego z dodatkowych kryteriów (np. tytuł adwokata albo radcy prawnego) czy też niepozostawanie ze spółką w stosunku pracy.

Ustawa o zzmp przewiduje też nowe zasady wynagradzania członków organów spółek z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i komunalnych osób prawnych.

Kwestia ustalania części zmiennej (uzupełniającej za rok obrotowy) wynagrodzenia dla członka organu zarządzającego spółki realizującej misję publiczną wprowadza dodatkowy wymóg, aby przy określaniu celów zarządczych, ich wagi oraz kryteriów rozliczania uwzględniać także stopień realizacji misji publicznej. Pojęcie spółki realizującej misję publiczną wprowadza także ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Iwona, 2017-05-04 10:48:19

    Odnośnie Cyt. "Inną kwestią jest zmiana art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, która zawęża publikację wykazu nieruchomości do wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz publikację na stronach internetowych właściwego urzędu oraz BIP wojewody, pomijając kwestie prasy lokalnej" Ot...óż art. 35 ust. 1 nadal zawiera zapis dotyczący prasy lokalnej:"Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość".  rozwiń