PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustrojowe wpadki gmin

  • GK    10 czerwca 2012 - 10:51
Ustrojowe wpadki gmin

Inicjatywa uchwałodawcza gminy dotyczy jej wewnętrznego ustroju, co oznacza, że może zostać uregulowana wyłącznie w statucie gminy, a nie w odrębnej uchwale rady.
Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę co najmniej tysiąca osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów miasta z inicjatywą podjęcia uchwały.

Wojewoda śląski unieważnił ją, uznając za niezgodną z ustawą o samorządzie gminnym. W rozstrzygnięciu nadzorczym powołał się na art. 3 ust. 1 tej ustawy, który mówi, że o ustroju gminy stanowi jej statut. Dodał, że ustawodawca nie zawarł w ustawie wyczerpującego katalogu spraw, które powinny być uregulowane w statucie gminy, ograniczając się jedynie do wskazania niektórych z nich.

Wśród tych, które powinny być obligatoryjnie uregulowane w statucie gminy są kwestie związane z organizacją wewnętrzną oraz trybem pracy rady gminy.

Według wojewody śląskiego, materia dotycząca inicjatywy uchwałodawczej gminy z całą pewnością dotyczy jej wewnętrznego ustroju, co oznacza, że może zostać uregulowana wyłącznie w statucie gminy, który ma charakter aktu prawa miejscowego.

Na potwierdzenie swojego osądu wojewoda przypomniał pogląd, zgodnie z którym „każda wypowiedź rady gminy na temat ustroju swej gminy powinna być albo nowelizacją statutu obowiązującego albo też uchwaleniem statutu nowego”.

Statut gminy powinien zatem zawierać szczegółowe uregulowania w zakresie wskazania podmiotów, formy i trybu przeprowadzania inicjatywy uchwałodawczej wobec rady gminy.

– Może także wskazywać na uprawnienia mieszkańców gminy oraz ich organizacji w zakresie kierowania do rady wniosków o podejmowanie uchwał w przedmiocie niezastrzeżonym do właściwości innych organów i podmiotów – stwierdził wojewoda.

Dodał, że uregulowanie kwestii inicjatywy uchwałodawczej nie jest dopuszczalne także w odrębnej uchwale, wydanej na podstawie upoważnienia wynikającego z samego statutu miasta.

– Tym samym wyłączenie powyższej problematyki z regulacji statutowej do regulacji aktu nie mającego rangi statutu gminy, stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa – argumentuje wojewoda w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Daniel, 2012-06-10 11:13:51

    Mam w takim razie pytanie: czy utworzenie związku międzygminnego nie powinno się wiązać do przyjęcia na sesji Rady statutu, ale również powinno zostać potwierdzone odpowiednim zapisem w statucie gminy?