PARTNER PORTALU
  • BGK

Uwaga na terminy w sprawozdawczości

  • ZWI    18 kwietnia 2013 - 18:16
Uwaga na terminy w sprawozdawczości

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomina o mijających w kwietniu terminach na składanie sprawozdań.
I tak 22 kwietnia miaja termin złożenia przez zarząd j.s.t do RIO, w formie dokumentu i w formie elektronicznej, zbiorczych sprawozdań budżetowych za I kwartał 2013 roku:

Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
Rb-N -kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Przekazywanie sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej, jest możliwe tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (DzU nr 130, poz. 1450 z późn. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Sprawozdania w formie elektronicznej należy przekazywać do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@.
 
28 kwietnia to termin złożenia zbiorczych sprawozdań w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek w stosunku do których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego za I kwartał 2013 roku. Zarząd j.s.t. składa do RIO w formie dokumentu i w formie elektronicznej następujące sprawozdania:

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

 
Z kolei 30 kwietnia to termin przekazania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego do rio sprawozdania finansowego w formie dokumentu składającego się z:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.