PARTNER PORTALU
  • BGK

Ważne zmiany w przepisach dla cudzoziemców

  • PAP/AT    31 stycznia 2017 - 07:30
Ważne zmiany w przepisach dla cudzoziemców
Nasilający się ruch migracyjny wymaga z jednej strony zapewnienia przybywającym cudzoziemcom ochrony, a z drugiej zapewnienia porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego na terytorium Polski (fot.:shutterstock)

• Projekt nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony w Polsce oraz niektórych innych ustaw trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień między resortowych.
• Zakłada on wprowadzenie trybu granicznego przy rozpatrywaniu wniosków cudzoziemców, utworzenie Rady ds. Cudzoziemców oraz poszerzenie kompetencji szefa Urzędu ds. Cudzoziemców.
Projekt nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony w Polsce oraz niektórych innych ustaw został przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt trafił w poniedziałek do konsultacji publicznych i uzgodnień między resortowych, które potrwają do 14 lutego.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że nasilający się ruch migracyjny wymaga z jednej strony zapewnienia przybywającym cudzoziemcom ochrony, a z drugiej zapewnienia porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego na terytorium Polski; dlatego konieczne jest wprowadzenie "sprawnych i skutecznych procedur uchodźczych, uwzględniających uzasadnione potrzeby cudzoziemców, a jednocześnie zabezpieczających interesy Rzeczpospolitej Polskiej w sferze bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego".

Projekt przewiduje wprowadzenie do krajowego systemu azylowego procedury trybu granicznego. Będzie on dotyczył osób, które złożą wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej na przejściu granicznym, ale nie spełniają warunków wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Chodzi o osoby, które wskażą inne przyczyny złożenie wniosku niż obawa przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej lub ryzyka doznania poważnej krzywdy, albo nie podadzą żadnych informacji o okolicznościach związanych z obawą przed prześladowaniem.

Tryb graniczny będzie także dotyczył tych osób, które wprowadzą organ rozpatrujący wniosek w błąd przez zatajanie informacji, dokumentów albo przedstawią fałszywe informacje lub dokumenty, dotyczące ich tożsamości lub obywatelstwa o istotnym znaczeniu dla nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej.

Przepisy tego trybu dotyczyć mają także m.in. tych którzy - jak wskazano w uzasadnieniu do projektu - przedstawią wyraźnie niespójne, sprzeczne lub nieprawdopodobne wyjaśnienia na potwierdzanie faktu prześladowania lub ryzyka doznania poważnej krzywdy, które są sprzeczne ze sprawdzonymi informacjami dotyczącymi kraju pochodzenia, albo składają kolejny wniosek o ochronę ze względu na nowe okoliczności lub osoby te stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

W czasie rozpatrywania wniosku w trybie granicznym cudzoziemiec będzie przebywać w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców. Wniosek danej osoby ma być rozpatrzony w ciągu 28 dni. Jeżeli decyzja nie zostanie podjęta w tym czasie, otrzyma on pozwolenie na wjazd.

Nowela zakłada, że czas przebywania cudzoziemcy w ośrodku może zostać wydłużony do 60 dni. Decyzje w tej sprawie będzie mógł podjąć sąd wyłącznie w przypadku gdy przed upływem 28 dni decyzja w sprawie udzielenie ochrony międzynarodowej szefa Urzędu ds. Cudzoziemców nie zostanie wnioskodawcy dostarczona, została ona wstrzymana lub istnieje przypuszczenie, że okres kończący postępowanie w trybie granicznym ulegnie przedłużeniu.

Tryb graniczny nie będzie stosowany wobec dzieci pozbawionych opiekuna lub osób, których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w ośrodku dla cudzoziemców.

Aby zapewnić sprawną realizację procedur trybu granicznego przewiduje się przekształcenie Rady ds.Uchodźców w Radę ds.Cudzoziemców. "Rada ds. Cudzoziemców będzie organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego" - wskazano w uzasadnieniu do projektu.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.