PARTNER PORTALU
  • BGK

Wezwanie do przedstawienia dokumentów jest niezależne od tzw. procedury odwróconej

  • Marek Okniński    17 marca 2018 - 09:52
Wezwanie do przedstawienia dokumentów jest niezależne od tzw. procedury odwróconej
fot.pixabay

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji. Może też, jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Wyżej przedstawione uprawnienie zamawiającego stanowi wyjątek od zasady, wprowadzonej do ustawy Prawo zamówień publicznych nowelizacją z 22 czerwca 2016 roku, zgodnie z którą wezwanie do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, kierowane jest do wykonawcy, którego oferta została w toku prowadzonego postępowania oceniona jako najkorzystniejsza.

W tym miejscu należy również wskazać na fakultatywną możliwość przewidzianą w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, która uprawnia zamawiającego do dokonania oceny ofert przed zbadaniem czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu – tzw. „procedura odwrócona”.

W praktyce stosowania tzw. procedury odwróconej, powstaje pytanie czy uprzednie przewidzenie jej zastosowania uniemożliwia wykorzystanie art. 26 ust. 2f Prawa zamówień publicznych.

Biorąc pod uwagę fakultatywny charakter „procedury odwróconej” – (art. 24aa stanowi, że „Zamawiający może…”) za zgodną z obowiązującymi przepisami uznać należy możliwość wezwania wykonawców na dowolnym etapie przetargu do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne bez względu na uprzednio wyrażoną w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o przetargu deklarację skorzystania z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.