Wody Polskie: Oto zadania, kompetencje, źródła finansowania nowego podmiotu

Zgodnie z nowym Prawem wodnym, od 1 stycznia 2018 r. zacznie funkcjonować nowa instytucja - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Czym się będzie zajmować, jakie będzie mieć zadania, kompetencje i skąd będzie mieć pieniądze?
Wody Polskie: Oto zadania, kompetencje, źródła finansowania nowego podmiotu
Zasadniczym instrumentem finansowania zadań ustawowych Wód Polskich będą wpływy z opłat z tytułu usług wodnych i z opłat podwyższonych generowanych w obszarze gospodarki wodnej (fot.pixabay)

Instytucja wody polskie jest w trakcie tworzenia. Z początkiem na stanowisko pełnomocnika ds. organizacji przedsiębiorstwa została powołana prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne, Wody Polskie zaczną funkcjonować 1 stycznia 2018 r. i będą podlegać ministrowi środowiska.

Czym się będzie zajmować?

Wody Polskie będą wykonywały prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, ale z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Wody Polskie będą mogły również wspierać gminy w celu zapewnienia wody na potrzeby ludności oraz rolnictwa.

Ponadto Wody Polskie przejmą cześć zadań związanych z gospodarką wodną od NFOŚiGW.Są to:

 - opracowywania planów służących gospodarowaniu wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenia i utrzymania katastru wodnego;

- wspomagania osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz gospodarki, a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych kraju;

- wspomagania realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych w celi ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę;

- wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie gospodarki wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.

Jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostaną przekazane zadań ze starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych.

Zmiany ustrojowe i organizacyjne

Powołanie Wód Polskich oznacza zniesienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz siedmiu regionalnych zarządów gospodarki wodnej jako organów administracji rządowej niezespolonej właściwych w sprawach gospodarowania wodami w regionach wodnych. Organy te wejdą w skład właśnie Wód Polskich.

Struktura Wód Polskie ma być jednak zdecentralizowana, oparta o: około 300 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni i 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Finansowanie przedsiębiorstwa

- Dotychczasowe uregulowania prawne w zakresie finansowania gospodarki wodnej nie zapewniają satysfakcjonującego poziomu przeznaczania środków z budżetu państwa na utrzymanie wód oraz innego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, jak również na kontynuowane i nowe inwestycje w gospodarce wodnej, w tym w szczególności wieloletnie, jak budowa zbiornika Racibórz Dolny, stopień wodny Malczyce czy zbiornik wodny Kąty Myscowa – informuje ministerstwo środowiska

Zasadniczym instrumentem finansowania zadań ustawowych Wód Polskich będą wpływy z opłat z tytułu usług wodnych i z opłat podwyższonych generowanych w obszarze gospodarki wodnej, w szczególności z opłat za pobór wód oraz z opłat podwyższonych za brak wymaganej prawem decyzji lub za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w zakresie poboru wód.

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do wojtek: Mijasz się z prawdą. Do ustawy do Sejmu nie przekazano wszystkich rozporządzeń, nadal brak jednego z najważniejszych, który mówi jakie rzeki są kwalifikowane jako rzeki o szczególnym znaczeniu transportowym. Lista tych rzek determinuje przechodzenie rzek, obiektów i ludzi do resortu gospo...darki morskiej i żeglugi śródlądowej. Bez tej listy nie ma żadnej możliwości przygotowania się administracji do rozpoczęcia działania w nowym schemacie organizacyjnym od stycznia 2018 roku. Do chwili obecnej pracownicy gospodarki nie wiedzą gdzie będą pracować. To jest skandal! Proszę zasięgnąć informacji w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, czy uzgodniona jest lista rzek. Proszę zasięgnąć informacji w obu zainteresowanych Ministerstwach, czy lista ludzi przechodzących, z resortu do resortu, która powinna być zgodnie z prawem uzgodniona w dniu wczorajszym w ogóle została sporządzona. Powtarza się sytuacja z okresu poprzedzającego wprowadzenie ustawy do Sejmu. Wielce prawdopodobnym jest to, że brak zgody w resortach co do kwestii podziału rzek i ludzi doprowadzi do opóźnienia wejścia w życie ustawy. rozwiń

Jan Kołatka, 2017-09-22 08:32:19 odpowiedz

Do Jan Kołatka: Rozporządzenia były pokazane wraz z projektem ustawy. co nie znaczy, że do 1 stycznia zostaną one przyjęte ani, że są one dopracowane. nie mogę załączyć linka wiec podaje ścieżkę sejm - prace sejmu - wniesione projekty - Druk nr 1529 - plik 1529-cz. II.pdf

wojtek, 2017-09-21 13:51:06 odpowiedz

Szanowna Redakcjo, proszę się zapytać w formie oficjalnej Ministra Środowiska o rozporządzenia wykonawcze do ustawy. Zwracam uwagę, że do dnia dzisiejszego nie ma nawet projektów rozporządzeń, a ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia. Trzeba się liczyć z tym, że realnie nie ma żadnych szans na do...chowanie terminu. Zachęcam, aby Redakcja potraktowała ten temat jako sensację. życzę powodzenia w wydobywaniu konkretów od przedstawicieli Ministerstwa. Jako obywatel jestem żywo zainteresowany informacją, czy to przypadkiem nie jest bajka i zwykła propaganda sukcesu. Myślę, że wszyscy mamy prawo wiedzieć jak jest naprawdę. Z dniem dzisiejszym zgodnie z ustawą powinna być przygotowana lista pracowników przechodzących z resortu środowiska do resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Proszę również i o to zapytać. rozwiń

Jan Kołatka, 2017-09-21 13:14:35 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU