PARTNER PORTALU
 • BGK

Wójt może być członkiem stowarzyszenia - ale tylko stowarzyszenia JST

 • pt    18 marca 2014 - 09:23

Podstawowym zadaniem samorządu jest realizacja zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych, a zatem prawo tworzenia przez JST spółek, czy też innych podmiotów poza sferą użyteczności publicznej, powinno być ograniczone do bardzo wyjątkowych sytuacji – przypomina Rada Ministrów.
Rada Ministrów negatywnie zaopiniowała w swoim projekcie stanowiska poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Grupa posłów SLD złożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Posłowie chcą, żeby wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, członkowie zarządów powiatów i województw mogli zasiadać jako przedstawiciele rad gmin, powiatów, czy sejmików w organach zarządzających stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą oraz w organach zarządzających organizacji pozarządowych – prowadzących działalność non profit.

W swoim stanowisku strona rządowa pisze, że w obecnym stanie prawnym są już rozwiązania eliminujące ewentualny konflikt interesów osób piastujących mandat przedstawicielski, bądź pełniących funkcje publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego oraz nakładające na wskazane osoby różnego rodzaju obowiązki.

Należą do nich uregulowania ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, obejmujące zakazem prowadzenia działalności gospodarczej osoby pełniące funkcje publiczne w strukturach samorządu terytorialnego m.in. wójta ,burmistrza, starostę, sekretarza. Zakaz odnosi się do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzania taką działalnością, pełnienia funkcji przedstawiciela czy też prowadzenia takiej działalności.

Zdaniem RM jakkolwiek przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne nie wymieniają wprost stowarzyszeń wśród podmiotów, w stosunku do których formułowany jest zakaz zajmowania stanowisk w ich organach, nie oznacza to, aby pełnienie takiej funkcji nie mogło być rozpatrywane w kontekście zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, bądź też zarządzania taką działalności, czy też występowania w roli pełnomocnika takiej działalności.

Podobnie wnioski RM wyciąga w stosunku do drugiej z proponowanych w poselskim projekcie form działalności, uprawniającej do wyłączenia zakazu – tj. organizacji pozarządowej prowadzącej działalność non profit.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Jak pisze w opinii strona rządowa samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Głównym celem takiej działalności jest realizacja zadań własnych polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności, Samorząd terytorialny winien koncentrować swą aktywność na wykonywaniu zadań publicznych, a nie przedsięwzięć o stricte komercyjnym charakterze. Podstawowym zadaniem samorządu jest realizacja zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych, a zatem prawo tworzenia przez jJST spółek, czy też innych podmiotów poza sferą użyteczności publicznej powinno być ograniczone do bardzo wyjątkowych sytuacji.Multimedia

KOMENTARZE (3)

 • Alka, 2014-03-18 20:16:02

  Do agafia: Z tego, co piszesz wynika, że mamy w kraju 2 rodzaje stowarzyszeń: jeden z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, a drugi z ustawy o rozwoju obszarów wiejskich. LGD na moim terenie ma zapisane w statucie, że działa na podstawie Prawa o stowarzyszeniach - więc błędnie ? Nie rozwiązuje to zagadki... członkostwa JST w LGD, gdyż Ustawa o samorządach wyraźnie mówi, że JST mogą być członkami TYLKO związków lub stowarzyszeń JST. Która ustawa jest ważniejsza: o samorządach czy o rozwoju obszarów wiejskich ? Wójtowie są najczęściej przedstawicielami JST w LGD i nie muszą być w zarządzie żeby skutecznie wywierać wpływ na przyjmowane rozwiązania i wybory. Z artykułu wynika, że wójt jako osoba publiczna może reprezentować gminę tylko w związku JST, a w LGD może występować jako osoba prywatna.  rozwiń
 • agafia, 2014-03-18 15:50:51

  Do Alka: jeśli mnie pamięć nie myli, LGD tworzone są na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (art.15) i tę ustawę należałoby zmienić, by "wyrzucić" JST z LGD. To nie JST dotyczą opistwane w artykule ograniczenia, a osoby pełniącej funkcję publiczną - tu: wójta. Rozumie...m, że działania niektórych wójtów zagarniarjących całą władzę w LGD mogą budzić sprzeciw, trzymajmy się jednak materii :) Tak mi się też pomyślało, że wót na przewodniczącego zarządu LGD sam się nie wybrał....  rozwiń
 • Alka, 2014-03-18 13:32:45

  Pozostaje nadal nie rozwiązana kwestia bezprawnego (w świetle artykułu) członkostwa gmin w Lokalnych Grupach Działania. Skoro JST mogą być członkami TYLKO stowarzyszeń i związków JST, to nie mogą byc członkami LGD tworzonych na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Kto zrobi porządek i wyrzuci ...JST z LGD ?  rozwiń