PARTNER PORTALU
  • BGK

Wójt zarządza mieniem komunalnym w gminie

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    17 sierpnia 2011 - 07:18

Upoważniając wójta do negocjacji z przedsiębiorstwem kanalizacyjnym w sprawie budowy w gminie sieci wodociągowej, rada przekroczyła zakres swych uprawnień i wkroczyła w kompetencje organu wykonawczego.
Rada Gminy Prażmów podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia wójta do podejmowania działań dotyczących uzgodnienia z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym warunków budowy sieci wodociągowej. Przedsiębiorstwo wskazane w uchwale złożyło propozycję ofertę w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Badając w trybie nadzoru uchwałę wojewoda zakwestionował jej legalność. Jego zdaniem przepisy o samorządzie gminnym (ustawa z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zm.). wyraźnie rozgraniczają zakres kompetencji przyznanych poszczególnym organom.

Chodzi tutaj zwłaszcza o kompetencje rady oraz wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Ogólne kompetencje rady do załatwiania wszelkich lokalnych spraw ograniczają przepisy szczegółowe. Takim przepisem jest art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że do zadań wójta należy gospodarowanie mieniem komunalnym.

Oznacza to, zdaniem organu nadzoru, że rada gminy nie może przejmować do rozstrzygnięcia w drodze uchwał spraw dotyczących gospodarowania mieniem gminnym. Takie działanie narusza, zdaniem wojewody, konstytucyjne zasady podziału kompetencji organów gminy na organy stanowiące i wykonawcze.

W ramach prowadzonego postępowania nadzorczego okazało się też, że rada w ogóle nie wzięła pod uwagę, że zlecenie wykonania inwestycji publicznej wymaga uruchomienia procedur przewidzianych w prawie zamówień publicznych.

Wojewoda uznał, że dostrzeżone w trybie nadzoru uchybienia są na tyle istotne, że powodują nieważność uchwały rady gminy. Jego zdaniem brak było podstaw prawnych do jej wydania – konkluduje „Dziennik Gazeta Prawna”. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • HANKA, 2011-08-18 02:28:14

    A już myślałam, że to tylko w naszej gminie tak jest. UPS! Ulga… Za co płacimy im diety?
  • JOTKA, 2011-08-17 08:18:03

    Większość rad w gminach wiejskich to mizeria. Brak podstawowej wiedzy o przestrzeni samorządowej. Nieznajomość podstawowych aktów prawnych dot. samorządu. Wybrany do rady bo ... ładnie się kłania. I mamy to co mamy.