PARTNER PORTALU
  • BGK

Wpływy z opłat za wydobycie węglowodorów trafią do samorządów

  • PAP    11 marca 2014 - 19:23
Wpływy z opłat za wydobycie węglowodorów trafią do samorządów

Rząd we wtorek przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne, który ma ułatwić poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków. Wprowadza jeden rodzaj koncesji zamiast obecnych trzech rodzajów i ma ułatwić uzyskiwanie decyzji środowiskowych przez inwestorów.
Jak informuje CIR nowe regulacje przyspieszą i ułatwią prowadzenie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobycia węglowodorów, w tym gazu z łupków. Dzięki nim w Polsce zwiększy się wydobycie gaz ziemnego i wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Projekt wprowadza tylko jedną koncesję - na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża. Zastąpi ona trzy obecnie istniejące koncesje: poszukiwawczą, rozpoznawczą i wydobywczą. Ma to uprościć procedury administracyjne.

"Zasadniczo koncesja będzie przyznawana w postępowaniu przetargowym prowadzonym z urzędu. Możliwe jednak będzie udzielenie koncesji w trybie bezprzetargowym - na wniosek. Dotyczyć to ma przypadku, gdy obszar był przedmiotem postępowania przetargowego, w wyniku którego koncesja nie została udzielona" - podało CIR. O koncesję będzie mogło ubiegać się kilka podmiotów łącznie, gdy złożą wspólnie jedną ofertę w przetargu i wskażą operatora. Koncesja, co do zasady, będzie udzielana na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 30 lat.

Projekt zawiera przepisy, które umożliwią rozpoczęcie wydobycia węglowodorów już w trakcie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania, po udokumentowaniu części złoża, przy jednoczesnym prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w pozostałej części objętej koncesją, jednak nie dłużej niż do zakończenia fazy poszukiwania i rozpoznawania.

Ułatwieniem dla przedsiębiorców jest także możliwość wykonywania badań geofizycznych na podstawie zgłoszenia. Ma to pozytywnie wpłynąć na wzrost konkurencyjności firm specjalizujących się w takich badaniach. Powinna zwiększyć się też liczba firm wykonujących te badania i dostęp do informacji geologicznej. Uregulowano również zasady przekazywania państwowej służbie geologicznej danych i próbek geologicznych.

Przewidziano ułatwienia w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych przez przedsiębiorców. Do tej pory procedura środowiskowa rozpoczynała się przed wydaniem koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów i obejmowała nawet do 1200 km kw. powierzchni. W efekcie była czasochłonna, kosztowna i mało precyzyjna. Po zmianach, decyzję środowiskową będzie można uzyskiwać przed decyzją o rozpoczęciu wierceń.

Zaplanowano zastąpienie dwóch dokumentacji: geologicznej złoża węglowodorów i projektu zagospodarowania złoża - jedną: dokumentacją geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów. Ponadto, obiekty budowlane, służące bezpośrednio poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów, nie będą wymagały uzyskania pozwolenia budowlanego, będą jedynie podlegały zgłoszeniu organom nadzoru górniczego.

Wprowadzono nowy podział wpływów z podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów. Oprócz dotychczasowych beneficjentów: gmin oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będą z niej również korzystały powiaty i województwa. Dodatkowe wpływy zasilą wyłącznie samorządy.

Jak podało CIR, projekt nie przewiduje powołania Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych (NOKE), spółki, która w imieniu Skarbu Państwa miał być współudziałowcem projektów wydobycia gazu z łupków.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.