PARTNER PORTALU
 • BGK

Wraca dyskusja o metropoliach - poznaj wyszytkie za i przeciw

 • PAP/EM    19 lutego 2014 - 08:34
Wraca dyskusja o metropoliach - poznaj wyszytkie za i przeciw

Sejm w końcu zajmie się projektem ustawy o powiecie metropolitalnym. Poprzednie tego typu projekty już na wcześniejszych etapach prac rozbijały się o opór środowisk spoza dużych aglomeracji lub o brak zgody ws. konkretnych rozwiązań.
Powiat metropolitalny ma koordynować rozwój samorządów

Powiat metropolitalny, do zadań którego należeć mają m.in. koordynacja rozwoju, sprawy ponadlokalne, kluczowe dla rozwoju całych aglomeracji - to propozycja, której poświęcony jest przygotowany przez PO projekt ustawy; jego pierwsze czytanie odbędzie się w środę w Sejmie.

Projekt ten opiera się na poprzednim - napisanym pod kątem specyfiki woj. śląskiego przez m.in. prof. Bogdana Dolnickiego i posła PO Marka Wójcika - i dzięki wprowadzonym poprawkom ma zawierać uniwersalne rozwiązania dla różnych aglomeracji.

Takim rozwiązaniem, mającym gwarantować sensowność powstawania powiatów metropolitalnych, ma być tryb ich tworzenia - w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Rząd miałby tą drogą tworzyć, łączyć, dzielić i znosić powiaty metropolitalne oraz ustalać ich granice, a także ustalać i znosić ich nazwy oraz siedziby ich władz. O wydanie stosownych rozporządzeń mogłyby wnioskować zainteresowane samorządy. Zmiany w tym zakresie musiałyby też być przez nie opiniowane - po skonsultowaniu z mieszkańcami.

Wśród zadań powiatu metropolitalnego zebrano sprawy ponadlokalne, kluczowe dla rozwoju całych aglomeracji.

Projekt wskazuje m.in. przyjmowanie i wykonywanie strategii rozwoju, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, organizację i wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, planowanie sieci i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi.

Powiaty metropolitalne miałyby też zajmować się sprawami wody, ścieków i odpadów, ochrony środowiska, zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz, promocji regionu czy tworzenia jednostek organizacyjnych o znaczeniu metropolitalnym. Innym zadaniem byłoby opracowywanie programów dotyczących bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego.

Władze nowej jednostki samorządu tworzyłaby 15-osobowa rada oraz wybierany z jej grona trzyosobowy zarząd (starosta i dwóch wicestarostów). Kadencja rady ma trwać cztery lata, a radni byliby wybierani w wyborach bezpośrednich - od 3 do 5 przedstawicieli w każdym okręgu wyborczym.

Odwoływanie rady przewidziano w trybie referendum. Do zadań rady należałoby m.in.: powoływanie zarządu i (na wniosek starosty) skarbnika powiatu, stanowienie statutu powiatu, a także decydowanie m.in. w sprawach dokumentów i programów w skali powiatu oraz w kwestiach budżetowych, strategicznych, majątkowych, dotyczących nieruchomości, jednostek organizacyjnych i spółek. Rada decydowałaby też np. w sprawach flagi i herbu powiatu.

Przewodniczącym rady byłby starosta organizujący pracę rady zgodnie ze statutem powiatu i prowadzący obrady. Uchwały rady i zarządu zapadałyby zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składów. Sesje rady musiałyby odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Prace zarządu i jednostek organizacyjnych kontrolowałaby komisja rewizyjna. Rada mogłaby powoływać inne stałe i doraźne komisje.

Zarząd - zgodnie z projektem ustawy - miałby zajmować się m.in. przygotowywaniem i wykonywaniem uchwał rady, gospodarowaniem mieniem, wykonywaniem budżetu, prowadzeniem gospodarki finansowej, zatrudnianiem kierowników jednostek budżetowych. Prace zarządu miałyby wspomagać starostwo metropolitalne i jednostki organizacyjne.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (7)

 • ATEM, 2014-03-03 11:36:42

  -- czym mają się zajmować metropolie ? kto ich będzie finansował ? skąd pieniądze ? nie mamy przygotowanych specjalistów ,nauka światowa dała dodatkowe środki i nic nie zrobione ,,,,,,, -- miasta musza mieć przemysł ,by się samofinansować , najtrudniejsze transport żywnoś...ci do miast ,jak zastąpić kilkaset tysięcy ciężarówek ( kazali ,to opracowałem,) -- rolnictwo też będzie się samofinansować i odpowiadają regiony ,w dyrektywach wniesione do wszystkich rządów na całym świcie ,,,,,,,,,, tym się zajmują nowe dziedziny nauki ,dla nas niewyobrażalne ,,,,,,,,,  rozwiń
 • Ruan, 2014-02-21 11:08:37

  Żaden powiat metropolitalny, tylko po prostu jedno 3.0 mln miasto "Silesia" i to wszystko.
 • Sołtys, 2014-02-20 14:39:51

  Za rozwój metropolitalny nie głosować na PO i zamknąć wizję Buzka i Tuska,że podzielili kraj na bogatych i biednych, no i na Polskę metropolitalną i zaściankową, a w to miejsce wprowadzić dwu stopniowy podział administracyjny taki jaki był za Gierka,a kosztami obciążyć samorządy wojewódzkie....  rozwiń