PARTNER PORTALU
  • BGK

WSA: gmina może odliczyć VAT, gdy z efektów inwestycji korzysta zakład budżetowy

  • ZWI    3 kwietnia 2013 - 18:34
WSA: gmina może odliczyć VAT, gdy z efektów inwestycji korzysta zakład budżetowy

Kwestia odzyskiwania VAT nie jest już dla wielu samorządów nowością, jednak zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie, istnieje prawo do odzyskania podatku VAT przez gminę również w sytuacji, gdy sprzedaż organizowana jest nie przez gminę, a przez zakład budżetowy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozpatrywał skargi Gminy B., na interpretację indywidualną Ministra Finansów, z dnia 20 września 2012r. w przedmiocie podatku od towarów i usług. (syg. akt I SA/Kr 54/13).

Czytaj też: Samorządowa bitwa o VAT

W uzasadnieniu wyjaśniono, że Gmina B. prowadzi prace związane z budową sieci wodnokanalizacyjnej polegające na budowie kanalizacji i przepompowni. Inwestycja realizowana jest etapowo. Ukończone elementy sieci przekazywane są w użytkowanie Gminnemu Zakładowi Oczyszczania Ścieków z siedzibą w M., który jest jednostką organizacyjną Gminy odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej i jednocześnie jednostką budżetową działającą zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Część wydatków inwestycyjnych poniesionych przez wnioskodawcę sfinansowana została z dotacji, którą Gmina otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. VAT naliczony z tytułu tych wydatków nie był kosztem kwalifikowanym. Na etapie inwestycji Gmina nie odliczała podatku VAT naliczonego.

Po zakończeniu inwestycji w powyższym zakresie ukończone elementy sieci są przekazywane protokołami przekazania środka trwałego w nieodpłatne użytkowanie Gminnemu Zakładowi Oczyszczania Ścieków w M.

Do rozstrzygnięcia pozostały następujące kwestie:

1) czy na gruncie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług Gmina B. ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej, o której mowa w opisie stanu faktycznego?

2) czy wspomniane powyżej prawo do odliczenia może być zrealizowane przez Gminę w drodze korekty deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe, w których Gmina otrzymała faktury dokumentujące zakupy inwestycyjne, alternatywnie - w drodze korekty deklaracji za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po okresie wspomnianym wcześniej?

W indywidualnej interpretacji z dnia 28 września 2012 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej działając w imieniu Ministra Finansów uznał, że gmina takiego prawa nie ma.

Organ stwierdził, że podejmowane przez Gminę inwestycje w postaci budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, które zostają następnie przekazane w nieodpłatne użytkowanie GZOŚ mieszczą się w celu prowadzonej przez podatnika (Gminę) działalności gospodarczej, co oznacza, że pierwsza przesłanka wynikająca z art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. nie zostanie spełniona, co wyklucza uznanie tej czynności za odpłatną w świetle tego przepisu.

Jednocześnie stwierdzono, że nie zostanie spełniona w przedmiotowej sprawie przesłanka z art. 86 ust. 1 u.p.t.u. warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej nie będą wykorzystywane przez wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny. Czynności opodatkowane będzie bowiem na powstałych obiektach wykonywał GZOŚ, który jest odrębnym od wnioskodawcy podatnikiem podatku VAT i który ma podpisane z odbiorcami usług umowy cywilnoprawne.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.