PARTNER PORTALU
  • BGK

WSA, NSA, KIO: wyroki i orzeczenia ważne dla samorządów

  • MN    18 lipca 2016 - 12:14
WSA, NSA, KIO: wyroki i orzeczenia ważne dla samorządów
Przyglądamy się najciekawszym wyrokom i orzeczeniom z ostatnich miesięcy (fot. pixabay)

• Jak właściwie ustalać stawkę za gospodarowanie odpadami? Czy możemy odmówić udzielenia informacji publicznej albo pobrać za nią opłatę? Na co zwrócić uwagę przy ustalaniu warunków przetargu oraz… czy prawo może działać wstecz?
• Przyglądamy się najciekawszym wyrokom m.in. sądów administracyjnych, które zapadły w ostatnich miesiącach. Dodatkowo o komentarz prosimy prawników wyspecjalizowanych w zakresie prawa jednostek samorządu terytorialnego.
• W naszym raporcie wskazujemy orzeczenia, które opisują złe praktyki albo rozwiewają wątpliwości prawne. Podpowiadamy samorządom, czego powinny się wystrzegać.
Opłata śmieciowa ma utrzymywać system, a nie wspomagać gminę 

Sprawa dotyczy rady miejskiej, która podczas sesji, na wniosek jednego z radnych, ustaliła stawki opłat w niższej wysokości niż zaproponowane przez burmistrza (12 zł od osoby za odpady zmieszane oraz 7 zł od osoby za odpady zbierane selektywnie), mimo, że burmistrz wcześniej przedłożył radzie projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wraz z wyliczeniami i uzasadnieniem. Skargę w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wniósł jeden z mieszkańców.

Zaskarżonej uchwale zarzucił naruszenie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: u.c.p.g.] poprzez ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy nie są one zbierane i odbierane w sposób selektywny w kwocie niewystarczającej na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mieszkaniec zarzucił też naruszenie art. 6 k ust. 2 u.c.p.g. poprzez „brak uwzględnienia rzeczywistej liczby mieszkańców zamieszkujących gminę w dniu podjęcia uchwały, zignorowanie posiadanych danych w zakresie ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, co doprowadziło w efekcie do nieuwzględnienia w niej kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6 r ust. 2 - 2b i 2d.

Skarżący argumentował, że uchwała narusza zasadę równości traktowania mieszkańców gminy, bo powoduje, że część mieszkańców, która segreguje odpady, będzie ponosiła w całości koszty systemu. Odniósł się również do faktu, że rada gminy nie uwzględniła kalkulacji burmistrza, podejmując uchwałę.

Zdaniem sądu: WSA w Poznaniu wyrokiem z dnia 26 listopada 2015 roku (sygn. III SA/Po 610/15) w całości uwzględnił wniesioną skargę, stwierdzając nieważność zaskarżonej uchwały. Sąd wskazał, że rada gminy zobowiązana jest do rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, aby z jednej strony pokrywać koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów z terenu gminy, a z drugiej – nie stanowić źródła dodatkowych zysków dla samorządu.

- Należy zgodzić się ze stanowiskiem WSA w Poznaniu, który stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej – komentuje Maciej Kiełbus, partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. – Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mają charakteru uznaniowego, lecz winny wynikać z kalkulacji uwzględniającej elementy określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niestety w wielu gminach względy "polityczne" wzięły górę nad względami "merytorycznymi", co nie spotkało się ze stosowną reakcją organów nadzoru – dodaje.

Opłatę za śmieci ustalamy bez konieczności wcześniejszego przetargu×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.