WSA: Zastępca burmistrza nie może dokonywać zmian w budżecie

• To burmistrz ma kompetencje do kierowania bieżącymi sprawami gminy i tylko w tym zakresie może on powierzyć ich prowadzenie swojemu zastępcy.
• Wykonywanie przez burmistrza budżetu nie należy jednak do spraw bieżących i nie można ich powierzyć zastępcy – uznał WSA odrzucają skargę gminy na decyzję RIO unieważniającą uchwałę dokonującej zmian w budżecie.
WSA: Zastępca burmistrza nie może dokonywać zmian w budżecie
Zastępca burmistrza nie może dokonywać zmian w budżecie. To zadanie z mocy prawa zostało przypisane organowi wykonawczemu (fot.shutterstock)

Gmina zaskarżyła do WSA w Poznaniu na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzającą nieważności zarządzenia zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy.

Zarządzenie o zmianie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 poprzez dokonanie przesunięć w wydatkach wydał zastępca burmistrza i zostało opatrzone podpisem zastępcy burmistrza z upoważnienia burmistrza.

I właśnie z tego powodu RIO zakwestionowała ważność uchwały.

Kolegium RIO wskazało, że w toku wykonywania budżetu organ wykonawczy gminy może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu wyłącznie w zakresie określonym w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ale zdaniem RIO ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego rozumie się przez to wójta, burmistrza, prezydenta.

Bieżące sprawy gminy

Organ nadzorczy stwierdził ponadto, że wójt (burmistrz) ma kompetencje do kierowania "bieżącymi sprawami gminy" i w tym więc zakresie może on powierzyć kompetencje swojemu zastępcy.
Zdaniem Kolegium RIO w zakresie pojęcia "sprawy bieżące" nie mieści się dokonywanie przez organ wykonawczy zmian budżetu.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem gmina wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę, w której domagała się uchylenia uchwały.

Gmina argumentowała, że RIO popełniła błąd w ustaleniach polegający na bezpodstawnym przyjęciu, że burmistrz delegował przysługujące mu kompetencje do dokonywania zmian w budżecie gminy na zastępcę, gdy w rzeczywistości doszło jedynie do zdekoncentrowania zadań burmistrza tj. zastępca burmistrza wprowadził zmiany w uchwale budżetowej w imieniu samego burmistrza, a zastępca wykonywał obowiązki w imieniu nie swoim, ale wyłącznie w imieniu burmistrza.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przyznał jednak rację RIO stwierdzając, że zastępca burmistrza nie ma kompetencji do dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego tak jak sam burmistrz.

- Bezspornym jest, że burmistrz jako zarząd jednostki samorządu terytorialnego mógł wydać zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, ale zarządzenie w imieniu burmistrza podpisał ( wydał ) zastępca – stwierdził sąd.

Zastępca nie ma samodzielnych kompetencji

Zdaniem sądu regulacje ustawy o samorządzie gminnym nie przyznają zastępcy burmistrza żadnych samodzielnych kompetencji.

- Czyli rację ma Kolegium Izby Obrachunkowej stwierdzając, że zastępca burmistrza nie może dokonywać zmian w budżecie. To zadanie z mocy prawa zostało przypisane organowi wykonawczemu – podkreślił sąd.

WSA zgodził się także, zastępca może reprezentować burmistrza tylko w sprawach bieżących.
Jak podkreślił sąd ustawodawca w u.s.g. nie zdefiniował terminu "sprawy bieżące", ale są to sprawy o rutynowym charakterze, dużej częstotliwości, niewielkim znaczeniu (braku istotnego wpływu na gospodarkę gminy), wymagające natychmiastowego załatwienia.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Bez sensu. Ciekaw jestem, co by na to powiedział NSA.

Andrzej Dec, 2016-10-05 21:35:07 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU