PARTNER PORTALU
  • BGK

WSA: Zastępca burmistrza nie może dokonywać zmian w budżecie

  • pt    5 października 2016 - 13:16
WSA: Zastępca burmistrza nie może dokonywać zmian w budżecie
Zastępca burmistrza nie może dokonywać zmian w budżecie. To zadanie z mocy prawa zostało przypisane organowi wykonawczemu (fot.shutterstock)

• To burmistrz ma kompetencje do kierowania bieżącymi sprawami gminy i tylko w tym zakresie może on powierzyć ich prowadzenie swojemu zastępcy.
• Wykonywanie przez burmistrza budżetu nie należy jednak do spraw bieżących i nie można ich powierzyć zastępcy – uznał WSA odrzucają skargę gminy na decyzję RIO unieważniającą uchwałę dokonującej zmian w budżecie.
Gmina zaskarżyła do WSA w Poznaniu na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzającą nieważności zarządzenia zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy.

Zarządzenie o zmianie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 poprzez dokonanie przesunięć w wydatkach wydał zastępca burmistrza i zostało opatrzone podpisem zastępcy burmistrza z upoważnienia burmistrza.

I właśnie z tego powodu RIO zakwestionowała ważność uchwały.

Kolegium RIO wskazało, że w toku wykonywania budżetu organ wykonawczy gminy może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu wyłącznie w zakresie określonym w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ale zdaniem RIO ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego rozumie się przez to wójta, burmistrza, prezydenta.

Bieżące sprawy gminy

Organ nadzorczy stwierdził ponadto, że wójt (burmistrz) ma kompetencje do kierowania "bieżącymi sprawami gminy" i w tym więc zakresie może on powierzyć kompetencje swojemu zastępcy.
Zdaniem Kolegium RIO w zakresie pojęcia "sprawy bieżące" nie mieści się dokonywanie przez organ wykonawczy zmian budżetu.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem gmina wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę, w której domagała się uchylenia uchwały.

Gmina argumentowała, że RIO popełniła błąd w ustaleniach polegający na bezpodstawnym przyjęciu, że burmistrz delegował przysługujące mu kompetencje do dokonywania zmian w budżecie gminy na zastępcę, gdy w rzeczywistości doszło jedynie do zdekoncentrowania zadań burmistrza tj. zastępca burmistrza wprowadził zmiany w uchwale budżetowej w imieniu samego burmistrza, a zastępca wykonywał obowiązki w imieniu nie swoim, ale wyłącznie w imieniu burmistrza.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przyznał jednak rację RIO stwierdzając, że zastępca burmistrza nie ma kompetencji do dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego tak jak sam burmistrz.

- Bezspornym jest, że burmistrz jako zarząd jednostki samorządu terytorialnego mógł wydać zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, ale zarządzenie w imieniu burmistrza podpisał ( wydał ) zastępca – stwierdził sąd.

Zastępca nie ma samodzielnych kompetencji

Zdaniem sądu regulacje ustawy o samorządzie gminnym nie przyznają zastępcy burmistrza żadnych samodzielnych kompetencji.

- Czyli rację ma Kolegium Izby Obrachunkowej stwierdzając, że zastępca burmistrza nie może dokonywać zmian w budżecie. To zadanie z mocy prawa zostało przypisane organowi wykonawczemu – podkreślił sąd.

WSA zgodził się także, zastępca może reprezentować burmistrza tylko w sprawach bieżących.
Jak podkreślił sąd ustawodawca w u.s.g. nie zdefiniował terminu "sprawy bieżące", ale są to sprawy o rutynowym charakterze, dużej częstotliwości, niewielkim znaczeniu (braku istotnego wpływu na gospodarkę gminy), wymagające natychmiastowego załatwienia.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Andrzej Dec, 2016-10-05 21:35:07

    Bez sensu. Ciekaw jestem, co by na to powiedział NSA.