Wszystko o finansach samorządów. Dochody i wydatki w 2013

W 2013 r. dochody ogółem budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 183458,3 mln zł, a wydatki 183838,6 mln zł. Wysokość łącznego deficytu wszystkich jednostek samorządu terytorialnego stanowiła 0,2% w relacji do uzyskanych dochodów i wyniosła minus 380,4 mln zł – wynika z najnowszych danych GUS.
Wszystko o finansach samorządów. Dochody i wydatki w 2013

Wynik budżetów miast na prawach powiatu oraz województw zamknął się deficytem, natomiast gminy oraz powiaty zakończyły rok nadwyżką budżetową. Dochody budżetów gmin osiągnęły poziom 80043,4 mln zł (96,8% planu przyjętego w uchwałach rad gmin), natomiast wydatki wyniosły 79442,5 mln zł (92,4% planowanej kwoty wydatków). Wynik budżetów osiągniętych przez gminy był dodatni, wyniósł 600,9 mln zł i stanowił 0,8% w relacji do dochodów.

W 13 województwach odnotowano wyższe dochody niż wydatki. Nadwyżka budżetowa w relacji do dochodów ukształtowała się na poziomie od 2,9% w województwie lubuskim, do 0,1% w mazowieckim. Natomiast w śląskim, małopolskim i zachodniopomorskim budżety jednostek z tej grupy zrealizowano z niewielkim deficytem.

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem budżetów gmin stanowiły 48,2%, a subwencja ogólna z budżetu państwa - 31,0%. W poszczególnych województwach udział dochodów własnych w dochodach ogółem był zróżnicowany i wyniósł od 34,7% w województwie lubelskim do 58,7% w dolnośląskim. Największy udział subwencji ogólnej z budżetu państwa w dochodach ogółem miały budżety gmin województwa lubelskiego (39,2%), a najmniejszy - dolnośląskiego (22,7%).

Wydatki bieżące stanowiły 61,1% wydatków ogółem budżetów gmin, a wydatki majątkowe - 16,6%. Wyższy niż średnio w kraju udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem odnotowano w 6 województwach, w tym najwyższy w województwie opolskim (67,0%). Największy poziom wydatków majątkowych w wydatkach ogółem odnotowano w województwie dolnośląskim (18,3%), a najniższy w warmińsko-mazurskim (13,0%).

W 2013 r. dochody miast na prawach powiatu wykonane zostały w kwocie 64216,6 mln zł (96,9% planu według uchwał ich organów), a wydatki 64952,6 mln zł (93,4% planu). Wynik finansowy budżetów miast na prawach powiatu był ujemny i wyniósł minus 736,0 mln zł. Deficyt odnotowano w miastach na prawach powiatu w 12 województwach, który w relacji do dochodów stanowił od 0,2% w województwie mazowieckim do 5,6% w opolskim. W województwach dolnośląskim, małopolskim, lubuskim i pomorskim dochody były większe niż wydatki odpowiednio o 2,1%, 1,9%, 1,2% i 0,9%.

W strukturze dochodów budżetów miast na prawach powiatu dochody własne stanowiły 62,4%. Najwyższy udział dochodów własnych w dochodach ogółem miały budżety miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego (73,6%), natomiast w podkarpackim udział ten był najniższy (44,7%).

Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach wyniósł 23,5%; największy udział odnotowano w województwie mazowieckim (28,5%), a najmniejszy w podkarpackim (16,8%).

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 11,6% ogółu dochodów budżetów miast na prawach powiatu. Największy udział w dochodach z tego podatku odnotowały budżety miast na prawach powiatu województwa śląskiego (14,3%), a najmniejszy - świętokrzyskiego (9,4%).

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 5497,1 mln zł i stanowiły 8,6% dochodów ogółem budżetów miast na prawach powiatu, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono 5,9% dochodów. Największy udział dotacji celowych w dochodach omawianych jednostek był w województwie świętokrzyskim (12,6%), a najmniejszy w mazowieckim (5,4%).

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU