PARTNER PORTALU
  • BGK

Wszystko o finansach samorządów. Dochody i wydatki w 2013

  • bad    11 czerwca 2014 - 17:48
Wszystko o finansach samorządów. Dochody i wydatki w 2013

W 2013 r. dochody ogółem budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 183458,3 mln zł, a wydatki 183838,6 mln zł. Wysokość łącznego deficytu wszystkich jednostek samorządu terytorialnego stanowiła 0,2% w relacji do uzyskanych dochodów i wyniosła minus 380,4 mln zł – wynika z najnowszych danych GUS.
Wynik budżetów miast na prawach powiatu oraz województw zamknął się deficytem, natomiast gminy oraz powiaty zakończyły rok nadwyżką budżetową. Dochody budżetów gmin osiągnęły poziom 80043,4 mln zł (96,8% planu przyjętego w uchwałach rad gmin), natomiast wydatki wyniosły 79442,5 mln zł (92,4% planowanej kwoty wydatków). Wynik budżetów osiągniętych przez gminy był dodatni, wyniósł 600,9 mln zł i stanowił 0,8% w relacji do dochodów.

W 13 województwach odnotowano wyższe dochody niż wydatki. Nadwyżka budżetowa w relacji do dochodów ukształtowała się na poziomie od 2,9% w województwie lubuskim, do 0,1% w mazowieckim. Natomiast w śląskim, małopolskim i zachodniopomorskim budżety jednostek z tej grupy zrealizowano z niewielkim deficytem.

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem budżetów gmin stanowiły 48,2%, a subwencja ogólna z budżetu państwa - 31,0%. W poszczególnych województwach udział dochodów własnych w dochodach ogółem był zróżnicowany i wyniósł od 34,7% w województwie lubelskim do 58,7% w dolnośląskim. Największy udział subwencji ogólnej z budżetu państwa w dochodach ogółem miały budżety gmin województwa lubelskiego (39,2%), a najmniejszy - dolnośląskiego (22,7%).

Wydatki bieżące stanowiły 61,1% wydatków ogółem budżetów gmin, a wydatki majątkowe - 16,6%. Wyższy niż średnio w kraju udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem odnotowano w 6 województwach, w tym najwyższy w województwie opolskim (67,0%). Największy poziom wydatków majątkowych w wydatkach ogółem odnotowano w województwie dolnośląskim (18,3%), a najniższy w warmińsko-mazurskim (13,0%).

W 2013 r. dochody miast na prawach powiatu wykonane zostały w kwocie 64216,6 mln zł (96,9% planu według uchwał ich organów), a wydatki 64952,6 mln zł (93,4% planu). Wynik finansowy budżetów miast na prawach powiatu był ujemny i wyniósł minus 736,0 mln zł. Deficyt odnotowano w miastach na prawach powiatu w 12 województwach, który w relacji do dochodów stanowił od 0,2% w województwie mazowieckim do 5,6% w opolskim. W województwach dolnośląskim, małopolskim, lubuskim i pomorskim dochody były większe niż wydatki odpowiednio o 2,1%, 1,9%, 1,2% i 0,9%.

W strukturze dochodów budżetów miast na prawach powiatu dochody własne stanowiły 62,4%. Najwyższy udział dochodów własnych w dochodach ogółem miały budżety miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego (73,6%), natomiast w podkarpackim udział ten był najniższy (44,7%).

Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach wyniósł 23,5%; największy udział odnotowano w województwie mazowieckim (28,5%), a najmniejszy w podkarpackim (16,8%).

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 11,6% ogółu dochodów budżetów miast na prawach powiatu. Największy udział w dochodach z tego podatku odnotowały budżety miast na prawach powiatu województwa śląskiego (14,3%), a najmniejszy - świętokrzyskiego (9,4%).

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 5497,1 mln zł i stanowiły 8,6% dochodów ogółem budżetów miast na prawach powiatu, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono 5,9% dochodów. Największy udział dotacji celowych w dochodach omawianych jednostek był w województwie świętokrzyskim (12,6%), a najmniejszy w mazowieckim (5,4%).

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.