PARTNER PORTALU
 • BGK

Wyższa kwota wolna od podatku a finanse samorządów: Gdzie odnajdzie się 6,86 mld zł

 • Agnieszka Widera    7 grudnia 2015 - 15:54
Wyższa kwota wolna od podatku a finanse samorządów: Gdzie odnajdzie się 6,86 mld zł
- „Tak" dla wyższej kwoty od podatku, „nie” dla łupienia samorządów – pod takim hasłem odbyła się konferencja RAŚ w sprawie projektu prezydenta Andrzeja Dudy (fot.prezydent.pl)

Podniesienie kwoty wolnej od podatków może oznaczać problemy finansowe dla JST. W milionach złotych ubytki w kasie wyliczyły już śląskie i opolskie samorządy, alarmuje też Gdańsk. Braki może zrekompensować większy udział gmin, powiatów i województw w innych podatkach. Ale czy mieszanie w PIT i VAT to dobry pomysł?
Ruch Autonomii Śląska, który ma znaczącą reprezentację w samorządach na Górnym Śląsku apeluje o niezwłoczne wprowadzenie przez parlament mechanizmu, który wyrówna straty poniesione przez samorządy wskutek podniesienia kwoty wolnej od podatku.

- „Tak" dla wyższej kwoty od podatku, „nie” dla łupienia samorządów – pod takim hasłem odbyła się w poniedziałek (7 grudnia) konferencja RAŚ zapowiadająca złożenie w sejmiku śląskim projektu uchwały - rezolucji ws. podniesienia kwoty wyższej od podatku. Jerzy Gorzelik, przewodniczący RAŚ i radny wojewódzki podkreślał, że podobne uchwały zostaną przesłane na ręce przewodniczących wszystkich regionalnych sejmików w Polsce oraz pod obrady śląskich rad miast.

Wszyscy skorzystają, czy stracą na wyższej kwocie od podatku?

- Apelujemy do wszystkich samorządów, by podobne rezolucje przyjmowali jeszcze na grudniowych sesjach. Teraz zapadają decyzje odnośnie budżetów JST. Wszyscy w samorządzie wiedzą jak trudno jest związać koniec z końcem, a kolejny rząd nonszalancko podejmuje decyzje odbijające się na samorządowych finansach – mówił Gorzelik.

Chodzi o prezydencki projekt ustawy o nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rząd zakłada, że kwota wolna od podatku wzrośnie z obecnego poziomu 3091 zł do 8000 zł.

- Popieramy decyzję o wzroście kwoty wolnej od podatku, bo obecna jest na uwłaczająco niskim poziomie. Doceniamy, że prezydent szybko stara się realizować obietnice wyborcze, ale dlaczego kosztem samorządów? Dlaczego kosztem każdego z nas, bo wszyscy jesteśmy członkami samorządowych wspólnot? – pyta Gorzelik.

Jego zdaniem największym mankamentem projektu nowelizacji jest to, że nie ma w nim ani słowa o rekompensatach dla budżetów JST i to one w efekcie będą ponosiły ciężar zmian podatkowych.

Ustawa zakłada bowiem ubytek po stronie finansów publicznych na poziomie 15,58 mld zł z czego JST stracą 6,86 mld zł, a budżet centralny – 8,72 mld zł. Jednak rząd liczy na większe wpływy z podatku VAT i akcyzy (1,4 mld zł), na wpływy z nowego podatku od transakcji finansowanych (1,7 mld zł) oraz z podatku od sklepów wielkopowierzchniowych (3,5 mld zł).

- Rząd nie będzie stratny, stracą po raz kolejny gminy, powiaty i województwa – komentował Gorzelik. - Samorządy powinny o tym głośno mówić mieszkańcom.

Kto ile straci?

- Jeśli kwota wolna od podatku wzroście do 8 tysięcy złotych uszczerbek w dochodach miasta Gdańska wyniesie astronomiczne 121,3 mln zł – podkreśla Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

Jego zdaniem podniesienie kwoty wolnej od podatku, bez jednoczesnej zmiany w systemie finansowania samorządów, uderzy głównie w biedniejsze samorządy, tam gdzie lepiej zarabiających jest niewiele.

Według obliczeń RAŚ, jeśli zmiany w podatku dochodowym wejdą w życie w proponowanym obecnie kształcie, województwo śląskie starci rocznie 30 mln zł. Dla śląskich powiatów ubytek wyniósłby 194 mln zł, dla gmin aż 745 mln zł.

- To uderzy w mieszkańców, bo w budżecie miasta powstanie ogromna luka. W przypadku Katowic to blisko 90 mln zł. To koszt całorocznego finansowania wszystkich przedszkoli czy koszt budowy planowanego centrum przesiadkowego – argumentuje Aleksander Uszok, radny miejski Katowic.

Jak wygląda to w poszczególnych miastach na prawach powiatów w woj. śląskim?

REKLAMA
×
KOMENTARZE (17)

 • junior, 2015-12-14 02:42:42

  Do martak: tylko niechaj nie zapomną o kimś, czyli żeby łatwo było egzekwować ten podatek i żeby nie było możliwości podejścia.
 • martak, 2015-12-14 00:28:08

  odnajdzie się w podatku od sieciówek, dobrze przynajmniej że będzie od obrotów. FHP pogodziło interesy Polski ze swoimi i dlatego Pis powinien ich posłuchać.
 • Marek.S, 2015-12-09 19:31:17

  Do Bezrobotny: Dokładnie! Elektorat z grubymi fundamentami komunistycznymi musi się z czegoś utrzymać, poniżej przykłady kasa płynie:Celem dobra porządku prawnego, ujawniłem największą w historii powojennej Polski aferę gruntową-malwersacji finansowych autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi... w kooperacji z starostami powiatowymi wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, zacytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlane w przełomie 2012-2013roku był bliźniaczym, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu ,mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W wyroku z dnia 23 czerwca 2010roku , sygn. akt II OSK 1017/09. Sąd orzekł w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zasadni Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma prawo strony w postępowaniu o zmianę przeinaczenia gruntu na cele nierolnicze. W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Niebyło nawet uchwalonego prawomocnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obrębu Gminy Chełm, posiadała opracowany i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 i ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163 z dnia 10.09.2004roku który, stracił ważność po 5latach w 2009roku. Gmina opracowała i zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 29.12.2012r.Stosownie do art. 101 ustawy o samorządzie gminnym Gmina Chełm nie powiadomiła stron postępowania właściciel gruntów dla powyższego obrębu czy też, wieczystych użytkowników o służących im prawach wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w związku z, podjęciem przez gminę uchwały o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyżej wymienione Uchwały i daty potwierdził Wójt Gminy Chełm woj. Lubelskiego w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, symbole pism Fp 3111.199.2014 z dnia 07 lipca 2014;Fp 3111.156.2014 z dnia 28 kwietnia 2014roku;Fp 3111.264.2014 z dnia 16 października 2014roku które mogę udostępnić.Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego" nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek. Skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT " podobnie jak Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2013roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 powyższe działania marketingowe wykroczyły poza zwykłe formy sprzedaży. Znowelizowane przepisy za poprzedniej kadencji PO-PSL miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych gdzie, stroną jest Wójt. Burmistrz lub Prezydent miasta. Nie zaskarżono ustawy do Trybunału Konstytucyjnego podstawa art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1 co potwierdza podmiotowość stron postępowania , zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa,( nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013roku poz. 503).Nie zatuszujecie gigantycznych przestępstw gospodarczych w związku z, podpisaniem nowelizacji ustawy 16 kwietnia 2013roku przez Prezydenta RP odsuniętego od władzy większością woli wyborców,naruszono nasze dobra osobiste. Powszechnie wiadomo w wyniku prac geodezyjnych na gruncie bez podpisu właścicieli pod operatami niemożna wprowadzić zmian lub, bez wniosku właścicieli czy też, wieczystych użytkowników w ewidencji gruntów, bowiem są stronami postępowania tym bardziej niemożna było wprowadzać zmiany w księgach wieczystych(dokumenty potwierdzające prawa własności i stanu prawnego gruntów nabytych) co świadczy starości niszczyli dotychczasowe zapisy w dokumentach urzędowych w Starostwach Powiatowych. Pozdrawiam. Marek Skomorowski  rozwiń

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.