PARTNER PORTALU
  • BGK

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  • Marek Okniński    5 stycznia 2016 - 09:46
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego jej wykonania. Fot. Pixabay.com

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Co do zasady, decyzja o tym, czy w konkretnym postępowaniu zamawiający ma przyjąć i żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, została pozostawiona swobodnej decyzji zamawiającego.

Stosownie do norm ustanowionych w przepisach ustawy ustawodawca pozostawił zamawiającemu również pewien zakres swobody w kształtowaniu wysokości zabezpieczenia, jakiego ten będzie żądać od wykonawcy. Przedział tej swobody został ustalony przez ustawodawcę w granicach od 2 proc. do 10 proc.

Wartość przyjętą przez zamawiającego należy odnieść do całkowitej ceny podanej w ofercie, albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli okres realizacji zamówienia publicznego przez wykonawcę jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, za zgodą zamawiającego, może być również tworzone przez potrącenia z należności (wynagrodzenia wykonawcy) za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

W takim wypadku jednak w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30 proc. kwoty zabezpieczenia.

Wytyczne w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wymagając wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający zobowiązany jest w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia określić:

• wysokość żądanego zabezpieczenia,

• termin wniesienia zabezpieczenia (co do zasady zabezpieczenie powinno być wniesione przed podpisaniem umowy),

• formy w jakich wykonawcy mogą wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie może ograniczać swobody wykonawcy w wyborze jednej z form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które zostały określone w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 148 ust. 2 ustawy zamawiający może jedynie rozszerzyć katalog dopuszczalnych form wniesienia zabezpieczenia o trzy dodatkowe wymienione we wskazanym przepisie.

Dysponując wniesionym zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, zamawiający może, gdy wykonawca realizuje zawartą umowę w sposób nienależyty, skorzystać z kwoty zabezpieczenia na pokrycie należnych kar umownych.

Możliwe jest również zatrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez uprzedniego naliczenia kar za jej niewłaściwe realizowanie. Decyzja w tym zakresie należy do zamawiającego.

Przepisy prawa zamówień publicznych nie regulują, w jaki sposób zamawiający ma postąpić w razie skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w toku jej realizacji.

Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej

Krajowa Izba Odwoławcza (w wyroku z 30 stycznia 2013 roku, sygn. akt: KIO 110/13) zwróciła uwagę, że przepis art. 150 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych należy czytać przez pryzmat celu zabezpieczenia, jaki określił ustawodawca w przepisie art. 147 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z tym przepisem, zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wobec powyższego, skoro ustawodawca z jednej strony przewidział pokrywanie roszczeń zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a z drugiej wprowadził ustawowe ograniczenie wysokości takiego zabezpieczenia, to brak jest podstaw do przyjęcia, że uprawnione jest podwyższanie zabezpieczenia ponad limit ustawowy w przypadku, gdy zamawiający pokrył częścią zabezpieczenia swoją szkodę.

Takiej interpretacji wspomnianych przepisów sprzeciwia się treść przepisu art. 150 ust. 2 ustawy, a także cel ustanawiania zabezpieczenia (wyrok KIO z dnia 29 października 2012 roku, sygn. akt: KIO 2212/12).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.