PARTNER PORTALU
  • BGK

Zamówienia publiczne: Oferta może być podpisana nieczytelnie

  • Marek Okniński    1 marca 2017 - 15:35
Zamówienia publiczne: Oferta może być podpisana nieczytelnie
fot.pixabay

• Zamawiający nie może poprzez zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymagać aby podpis złożony przez składającego ofertę przetargową opatrzony był pieczątką imienną lub czytelny – podkreśla Marek Okniński, autor komentarzy i porad z zakresu stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
• Co więcej, złożenie podpisu nie opatrzonego pieczęcią imienną nie może skutkować odrzuceniem oferty.
Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli – tak stanowi art. 78 § 1 Kodeksu Cywilnego.

W skazany przepis KC znajduje, na podstawie art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastosowanie w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
W konsekwencji zamawiający nie może poprzez zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymagać aby podpis złożony przez składającego ofertę przetargową opatrzony był pieczątką imienną lub czytelny.

Opierając się na dorobku doktryny prawa uznać należy, że podpis pod ofertą przetargową nie musi być czytelny.

Powyższe potwierdza np. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2006 r. (sygn. akt: II FSK 1144/05).

Również orzecznictwo Sadu Najwyższego przyjmuje, że niezbędna cechą podpisu jest jego własnoręczność. Zatem dla ważności podpisu pod ofertą przetargową nie jest wymagane aby był on dodatkowo opatrzony pieczątką imienną osoby składającej podpis.

Odrzucenie oferty przetargowej, w której podpis upoważnionej osoby nie został oznakowany pieczątką imienną uznać należy, co do zasady, za pozbawione podstaw prawnych. Brak podstaw prawnych do odrzucenia oferty z tego powodu obowiązuje również w przypadku gdy zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił wymóg opisania podpisu pieczątką imienną.

Podpis nie musi zawierać imienia podpisującego

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz Krajowej Izby Odwoławczej przeszkody w uznaniu złożonej oferty za ważną nie może stanowić fakt, iż podpis na ofercie nie składa się z pełnego imienia i nazwiska.

Podpis jest charakterystycznym dla danej osoby znakiem graficznym wywodzącym się z jego imienia i nazwiska, nie będący koniecznie pełnym imieniem i nazwiskiem, pozwalającym na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła.

Nie ma także większego znaczenia miejsce, w którym taki znak graficzny, który uznać należałoby za podpis się znajduje. Bez względu czy jest to miejsce wyznaczone przez Zamawiającego na formularzu do złożenia podpisu, czy też jest to inne miejsce w obrębie tego formularza, złożenie znaku graficznego składającego się z nazwiska, bez pieczęci imiennej spełnia przesłanki dokonania czynności, tj. złożenia pisemnego oświadczenia woli.

Podobne wnioski płyną z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Przykładowo w wyroku z dnia 27 grudnia 2007 r., sygn. akt KIO/UZP 1442, 1443/07, Izba stwierdziła, że „Uchybienie co do miejsca złożenia podpisu może być jedynie oceniane w kategorii uchybienia o charakterze formalnym a nie merytorycznym i nie może stanowić podstawy do odrzucenia oferty”.

Jak już powyżej wskazano bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego konsekwentnie przyjmuje, że niezbędną cechą podpisu jest jego własnoręczność, czego nie spełnia złożenie np. maszynowego oznaczenia nazwiska. W uchwale z dnia 28 kwietnia 1973 r. III CZP 78/72 (OSN 1973, nr 12, poz. 207) Sąd Najwyższy uznał (na użytek przepisów prawa spadkowego), że w utrwalonej praktyce obrotu za ważny podpis uważa się nie tylko podpis imieniem i nazwiskiem lub podpis samym nazwiskiem, lecz także – i najczęściej – skrót podpisu („podpis nieczytelny”), którego wystawca zwykle używa przy podpisywaniu dokumentów i który jest „godłem” jego podpisu.

Opierając się na powyższym zasadnym staje się stwierdzenie, iż złożenie podpisu nie opatrzonego pieczęcią imienną nie może skutkować odrzuceniem oferty.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.