PARTNER PORTALU
  • BGK

Zamówienia publiczne: Sama klauzula "zastrzeżone" nie obliguje do zachowania tajmnicy

  • Marek Okniński (komunikaty.pl)    10 czerwca 2015 - 13:26
Zamówienia publiczne: Sama klauzula "zastrzeżone" nie obliguje do zachowania tajmnicy

Wykonawca jest zobligowany do zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Ustawa Prawo zamówień publicznych zrównuje termin na zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jak również na wykazanie, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tj. wykonawca zobligowany jest dokonać tego nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Stosownie do postanowień ustawy PZP zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa musi nastąpić jednocześnie.

Powyższe wynika z faktu, że określony w ustawie Prawo zamówień publicznych termin na zastrzeżenie informacji złożonych w ofercie jak również wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa - czyli spełnienie obu warunków ustawowych w określonym terminie - składa się na wykonanie po stronie zastrzegającego tajemnicę obowiązku powzięcia działań mających na celu zachowanie poufności przedstawionych informacji. Jeżeli wykonawca tego nie dokonał nie ma ustawowych podstaw do wzywania go do składania oświadczenia zawierającego wykazanie przyczyn objęcia danych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.

Kiedy zamawiający zwolniony jest z obowiązku zachowania poufności

Jeżeli wykonawca nie wykonał ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP to brak uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w ofercie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zachowania poufności wskazanych w ofercie informacji.

W konsekwencji samo oznaczenie dokumentu składanego w ofercie przetargowej klauzulą "zastrzeżone - tajemnica przedsiębiorstwa" nie jest wystarczające dla uznania, że dokument podlega ochronie w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy PZP, jeżeli wykonawca nie dotrzyma dalszych warunków formalno - prawnych umożliwiających skuteczne zastrzeżenie takiej tajemnicy.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym poprzestanie przez wykonawcę jedynie na opisaniu dokumentów załączanych do oferty adnotacją "zastrzeżone - tajemnica przedsiębiorstwa" bez załączenia informacji wykazujących zasadność wprowadzonego zastrzeżenia, nie upoważnia zamawiającego do wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wykazujących zasadność zastrzeżenia informacji oznakowanych jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.