PARTNER PORTALU
  • BGK

Zamówienia publiczne, wadium: Zakaz dokonywania zmian w treści gwarancji wadialnej

  • Marek Okniński    9 grudnia 2016 - 10:45
Zamówienia publiczne, wadium: Zakaz dokonywania zmian w treści gwarancji wadialnej
Ustawa Prawo zamówień publicznych ze szczególnym rygoryzmem traktuje kwestie wnoszenia wadium (fot.pixabay)

• Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi istotny element, którego celem jest zwiększenie pewności zamawiającego, że zobowiązania wykonawcy przedstawione w ofercie zostaną potwierdzone poprzez podpisanie umowy.
• Zatem groźba utraty wadium ma stanowić swoistą karę za niedotrzymanie zobowiązań zawartych w ofercie.
Konsekwencją powyższego jest utrwalone przez Krajową Izbę Odwoławczą orzecznictwo zgodnie z którym ograniczona jest możliwość popełniania przez wykonawców błędów związanych z wnoszeniem wadium przetargowego, które można „naprawiać” w drodze udzielanych wyjaśnień czy uzupełnień.

W związku z powyższym przyjąć należy, że na gruncie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązuje zakaz dokonywania zmian w treści gwarancji wadialnej.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje, że nie ma możliwości poprawienia błędnej gwarancji wadialnej na etapie oceny ofert. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie daje możliwości zmiany zapisów gwarancji po terminie składania ofert. Możliwość zastosowania art. 65 k.c. jest wyłączona, gdyż ma on zastosowanie do umów, a gwarancja ubezpieczeniowa jest zobowiązaniem jednostronnym gwaranta do zapłaty kwoty wadium na rzecz beneficjenta po złożeniu oświadczenia przez beneficjenta dotyczącego odmowy podpisania umowy przez wykonawcę.

Podkreślenia wymaga, że ustawa Prawo zamówień publicznych ze szczególnym rygoryzmem traktuje kwestie wnoszenia wadium. Powoduje to niemożność jego uzupełnienia po terminie składania ofert pomimo, że przepisy tej ustawy umożliwiają uzupełnianie innych dokumentów. Wyjaśnienia złożone przez ubezpieczyciela nie mogą mieć charakteru sanującego błędną gwarancję ubezpieczeniową, gdyż zostały złożone po terminie składania ofert.

Ponadto wskazać należy, że nie ma podstaw prawnych w ustawie Prawo zamówień publicznych pozwalających zamawiającemu na uznanie wyjaśnień wystawcy gwarancji wadialnej za wystarczające do zmiany warunków gwarancji.

Wobec powyższego treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przedkładanej jako forma wadium przetargowego musi podlegać ocenie w oparciu o literalne brzmienie przedkładanego dokumentu. Zamawiający nie powinien dokonywać interpretacji treści otrzymanego dokumentu w szczególności w zakresie katalogu okoliczności skutkujących zatrzymaniem kwoty wadium.

Zatem w odniesieniu do gwarancji wadialnej obowiązuje zakaz uzupełniania oraz wyjaśniania dokumentu gwarancji wadialnej w oparciu o procedury przewidziane w art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.