PARTNER PORTALU
  • BGK

Zamówienia publiczne: Zasady potwierdzania JEDZ

  • Marek Okniński    1 sierpnia 2017 - 10:35
Zamówienia publiczne: Zasady potwierdzania JEDZ

fot.pixabay

Oświadczenia składane w formularzy JEDZ przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie danego zamówienia publicznego odzwierciedlają stan faktyczny w dacie nie późniejszej niż termin składania ofert.  Pytanie jak bardzo aktualne dokumenty są wymagane?
• Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jest oświadczeniem wykonawcy, mającym stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz, ze spełnia warunki udziału w postępowaniu.

• Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) został ustanowiony Rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi, że JEDZ znajduje zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza tzw. progi unijne.

Oświadczenia składane w formularzy JEDZ przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie danego zamówienia publicznego odzwierciedlają stan faktyczny w dacie nie późniejszej niż termin składania ofert.

Zagadnieniem, które rodzi wątpliwości zamawiających jest w związku z powyższym aktualność (data wystawienia) dokumentów mających potwierdzać treść złożonych w JEDZ oświadczeń?

W uzasadnieniu wyroku z dnia 19 grudnia 2016 r. sprawa znak: KIO/2249/16 skład orzekający KIO stanął na stanowisku, że błędne jest rozumowanie zasadzające się na tym, iż wykonawca zobowiązany jest legitymować się posiadaniem dokumentów według stanu obowiązującego w dniu składania ofert.

W ocenie składu orzekającego posługiwanie się tego rodzaju argumentacją stanowi zaprzeczenie idei nowelizacji, która opiera się na tym, że w przypadku zastosowania procedury odwróconej, wykonawca na etapie składania ofert składa jedynie oświadczenie, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dopiero, gdy oferta danego wykonawcy zostanie uznana przez zamawiającego za najkorzystniejsza to wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, oparte o treść art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że mają one być aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.

W związku z tym stwierdzić należy, że w aktualnie obowiązującym stanie prawnym to już nie data składania ofert ma zasadnicze znaczenie dla oceny aktualności składanych oświadczeń i dokumentów, ale data wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyżej wskazanym wyroku skład orzekający KIO uzasadniał powyższe stanowisko zmianą przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 roku, która powoduje, że dla zamawiającego jest bez znaczenia, czy według stanu na dzień składania ofert wykonawca posiadał dokumenty, potwierdzające, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Istotnym jest to, że wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie JEDZ, z którego ma wynikać potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania z terminem nie późniejszym niż termin składania ofert.

Natomiast przedkładane przez zwycięskiego wykonawcę dokumenty, na podstawie art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych, maja być dokumentami aktualnymi na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy. Co nie oznacza wcale, że nie mogą to być dokumenty wystawione po dacie składania ofert. Wręcz przeciwnie - wykonawca może posługiwać się dokumentami, odzwierciedlającymi stan po terminie składania ofert, z tym zastrzeżeniem, że dokument pozostawać aktualny w zakresie określonej sytuacji danego wykonawcy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.