PARTNER PORTALU
  • BGK

Zasady udziału w dialogu technicznym

  • komnikaty.pl (Marek Okniński)    18 lutego 2013 - 09:49
Zasady udziału w dialogu technicznym

Dialog techniczny nie jest trybem udzielenia zamówienia publicznego a stanowi etap poprzedzający wszczęcie procedury i ma wspomóc zamawiającego w poznaniu możliwości rynku odnośnie sposobów realizacji zamówienia publicznego.
Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić dialog techniczny w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań związanych z tematyką prowadzonego dialogu.

Czytaj też:  Projekt noweli ustawy Prawo zamówień publicznych przyjęty

Wskazane zasady dają w praktyce każdemu zainteresowanemu wykonawcy prawo do udziału w dialogu technicznym. Wykonawca uczestnicząc w dialogu technicznym może przedstawić rozwiązania, które w jego ocenie w sposób najlepszy spełniają potrzeby zamawiającego.

Na podstawie obowiązujących przepisów zamawiający nie może między innymi w różny sposób i w różnym zakresie przekazywać informacji odnośnie własnych potrzeb lub oczekiwań.

Prowadzenie dialogu technicznego nie powinno mieć formy negocjacji a raczej merytorycznej dyskusji i przedstawiania potrzeb zamawiającego w zakresie związanym z przedmiotem przyszłego zamówienia publicznego. Dialog techniczny może być prowadzony na wspólnych spotkaniach zamawiającego i wykonawców. Biorąc jednak pod uwagę obiektywne czynniki związane z przekazywaniem istotnych informacji odnośnie oferowanych produktów czy możliwości realizacji potrzeb zamawiającego, zasadnym wydaje się prowadzenie dialogu odrębnie z każdym wykonawcom uczestniczącym w procedurze dialogu technicznego.

Jawny charakter dialogu technicznego

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego aby informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz jego przedmiocie zamieszczał na swojej stronie internetowej. Wobec powyższego wykonawca zainteresowany udziałem w dialogu technicznym może w odpowiedzi na ogłoszenie zgłosić swój udział w prowadzonej procedurze. Ustawa PZP nie precyzuje terminów związanych z procedurą dialogu technicznego.

Przyjąć należy, że gospodarzem procedury jest zamawiający i to on, w treści ogłoszenia o dialogu, określa informacje związane z procedurą prowadzenia dialogu technicznego (np. terminy prowadzenia dialogu, zasady porozumiewania, zakres dialogu, wymogi jakie należy spełnić aby do dialogu zostać dopuszczonym).

Dialogiem technicznym mogą być objęte informacje niezbędne do:

- przygotowania opisu przedmiotu zamówienia (zarówno w zakresie dostaw, usług jak i robót budowlanych),
- opracowania zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (np. w zakresie innych niż cenowe kryteriów oceny ofert, warunków udziału w przetargu itp.),
- określenia zapisów zawartych we wzorze umowy - np. w zakresie określenia warunków płatności, odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiający ma prawo wykorzystania informacji uzyskanych w trakcie dialogu technicznego do podjęcia decyzji odnośnie zakresu i trybu udzielenia planowa zamówienia. Przepisy ustawy PZP nie wymagają aby po dialogu technicznym przeprowadzony był przetarg nieograniczony. Decyzja o wyborze trybu udzielenia zamówienia publicznego jest niezależna od faktu przeprowadzenia lub nie dialogu technicznego.

Wykonawcy którzy uczestniczyli w dialogu technicznym nie mogą z tego tytułu podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.