PARTNER PORTALU
  • BGK

ZGW RP: Nowelizacja Prawa wodnego uderzy w gminne budżety

  • AW    8 października 2015 - 19:47
ZGW RP: Nowelizacja Prawa wodnego uderzy w gminne budżety

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne spowoduje ogromne skutki finansowe dla gmin. Należy spodziewać się też wielomiliardowych odszkodowań dla właścicieli nieruchomości na terenach objętych ryzykiem powodziowym - alarmują przedstawiciele gmin wiejskich.
Na marcowym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST projekt ustawy Prawo wodne dostał opinię pozytywną. Jak wyjaśnił wtedy w rozmowie z serwisem Portalsamorzadowy.pl Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich "wszystkie postulaty merytoryczne gmin wiejskich zostały uwzględnione."

Jak się okazuje nie wszystkie, bo Związek Gmin Wiejskich RP na XVI Kongresie Gmin Wiejskich w Serocku (6-7 października) przyjął stanowisko, w którym domaga się:

- nie przekazywania wójtom nadzoru nad spółkami wodnymi,
- nie przekazywania gminom zadań z zakresu utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jako zadanie własne, oraz zadań z zakresu wykonywania i utrzymywania rowów odwadniających tereny zurbanizowane,
- wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej gmin z tytułu dostosowania planów miejscowych do map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,
- przeniesienia kosztów dostosowania planów miejscowych do map powodziowych na organy, które te decyzje wydały,
- skoordynowania cyklu aktualizacji map powodziowych z procedurą planowania przestrzennego, oraz ujednolicenia skali map i dokumentów planistycznych.

Dodatkowe zadania bez wystarczających pieniędzy

Przypomnijmy, Rada Ministrów przyjęła 31 sierpnia br. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne.

Zdaniem samorządowców zrzeszonych w Związku Gmin Wiejskich (ZGW) RP, nowe przepisy w zasadniczy sposób ingerują w finanse gmin. Oczywiście na ich niekorzyść.

Wśród spraw regulowanych nowelizowaną ustawą jest przeniesienie dotychczasowych kompetencji starostów w zakresie nadzoru nad spółkami wodnymi do gmin i przekazanie ich wójtom (burmistrzom) jako zadanie własne, zwiększenie zakresu zadań gmin o nadzór nad utrzymaniem melioracji wodnych szczegółowych oraz budowę i utrzymanie urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane.

Zakłada się, że gminy będą wykonywały te zadania jako własne, a środki finansowe na ich realizację pochodzić będą z obowiązkowych opłat ponoszonych przez właścicieli gruntów, którzy odnoszą korzyści z funkcjonowania urządzeń melioracyjnych. Zakłada się także przekazanie gminom kompetencji związanych z wykonywaniem i utrzymywaniem
rowów odwadniających tereny zurbanizowane.

- Regulacja znacznie ogranicza kompetencje gmin czyniąc instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną organami planowania przestrzennego - podnosi ZGW RP w stanowisku przyjętym  
na XVI Kongresie Gmin Wiejskich w Serocku.

Zdaniem samorządowców, ustawa powoduje skutki finansowe, które nie zostały oszacowane zarówno co do kosztów prowadzenia zadań przez gminy, jak i odszkodowań dla właścicieli nieruchomości.

- Konsekwencją wejścia w życie ustawy będzie konieczność doprowadzenia do stanu używalności zaniedbanych urządzeń melioracyjnych. Koszt doprowadzenia tych urządzeń do właściwego stanu oszacowany został na 64 mld zł. Dalsze konsekwencje to konieczność dostosowania dokumentów planowania przestrzennego gminy ( studiów uwarunkowań i planów miejscowych) do planów zarządzania ryzykiem powodziowym, w czasie 30 miesięcy od dnia ich ostatecznego zatwierdzenia, który upływa w grudniu 2015 r. Czas ten okaże się niewystarczający, gdy stopień pokrycia gminy planami miejscowymi będzie wysoki - czytamy dalej w stanowisku.×
KOMENTARZE (1)

  • 08491, 2015-10-09 08:33:23

    Polska jest "zieloną wyspą" a tu nagle oświadcza ZGw RP, że Polska jest w ruinie bo "konsekwencją wejścia w życie ustawy będzie konieczność doprowadzenia do stanu używalności zaniedbanych urządzeń melioracyjnych". Wniosek jest jeden: trzeba sprywatyzować urządzenia melioracyjne i... wodociągi - i podobnie jak w odpadach wszyscy będą szczęśliwi bo będzie lepiej i taniej...  rozwiń