PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiany w umowie o wykonanie zamówienia publicznego

  • Marek Okniński    12 lipca 2016 - 11:32
Zmiany w umowie o wykonanie zamówienia publicznego

Przyjęta przez Sejm nowelizacja przepisów Pzp zmieniła między innymi zasady wprowadzania zmian w umowie o wykonanie zamówienia publicznego.
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w obecnie obowiązującym stanie prawnym nakładają na zamawiającego obowiązek przewidzenia przypadków i warunków istotnych zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego .

Przewidzenie takich zmian w sposób jednoznaczny wymaga dużego doświadczenia przy czym nie ulega wątpliwości, iż zamawiający nie zawsze jest w stanie przewidzieć wszystkie ewentualności, które mogą wyniknąć w toku realizacji umowy.

Ustanawiając powyższe zobowiązanie ustawodawca nie określił jednak jakiego rodzaju zmiany umowy o wykonanie zamówienia publicznego uznaje się za istotną. Przyjęta przez Sejm nowelizacja przepisów Pzp zmieniła między innymi zasady wprowadzania zmian w umowie o wykonanie zamówienia publicznego.

Nowelizacja Pzp 

Ustawodawca w art. 144 ust. 1 określił okoliczności, których zaistnienie upoważnia zamawiającego do dokonania zmiany umowy.

Ponadto w art. 144 ust. 1e zdefiniowano, co należy rozumieć pod pojęciem zmiany istotnej w odniesieniu do umów o wykonanie zamówienia publicznego.

Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli:

1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej,

d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 Pzp .

Wskazany powyżej przepis wejdzie w życie po upływie 14 dni od opublikowania nowelizacji ustawy Pzp która została skierowana do podpisu przez Prezydenta RP.

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

W dniu 11 lipca 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów wejdzie w życie w terminie 14 dni od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Zmian w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych należało się spodziewać przede wszystkim w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady tj.:

- dyrektywę nr 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE,

- dyrektywę nr 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE.

Zmiany wprowadzone ustawą z 22 czerwca 2016 r. nie ograniczyły się jednak wyłącznie do zakresu wynikającego ze zmiany w unijnych dyrektywach, ale również mają na celu poprawę systemu udzielania zamówień publicznych w obszarach nie regulowanych przepisami wspólnotowymi.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.