PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiany w ustawie o samorządzie: nie tylko łączenie gmin

  • pt    17 czerwca 2014 - 15:51

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Głównym celem dokumentu jest ułatwienie łączenia JST, ale są i inne zmiany.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożonych przez ministra administracji i cyfryzacji. Projektowane przepisy mają ułatwić łączenie JST - pisaliśmy o tym TUTAJ - ale wprowadzają także zmiany w kilkunastu innych ustawach.

Proponuje się zmianę przepisów podatkowch m.in. w:

*podatku od spadków i darowizn, zaproponowano m.in. wprowadzenie regulacji dotyczących opodatkowania zniesienia współwłasności, zrównano obowiązki podatników korzystających z ulgi mieszkaniowej poprzez ustalenie konieczności zamieszkiwania w zbytym i nowo wybudowanym budynku/lokalu przez okres 5 lat, potwierdzony zameldowaniem na pobyt stały;

*podatku rolnym - dodano np. przeliczniki dla niektórych gruntów, które nie posiadają klasyfikacji gleboznawczej, takich jak: stawy zarybieniowe i niezarybieniowe, grunty zakrzewione i zadrzewione. Przeliczniki będą podstawą do wyliczenia opodatkowania. Kolejna zmiana dotyczy jednorazowej płatności podatku, gdy kwota zobowiązania podatkowego nie przekracza 100 zł;

*podatkach i opłatach lokalnych - zmieniono np. definicję garażu oraz określono zasady opodatkowania współwłasności garażu. Wprowadzono możliwość fakultatywnego pobierania przez gminy opłat lokalnych – targowej, miejscowej i uzdrowiskowej;

* podatku leśnym - m.in. zaproponowano zniesienie preferencyjnej stawki podatku leśnego (50 proc.) dla lasów ochronnych. Przewidziano ustalanie przez organ podatkowy - w jednej decyzji - wysokości należnego zobowiązania podatkowego dla osób fizycznych płacących podatek leśny, podatek od nieruchomości i podatek rolny.

Wprowadzono ponadto regułę (w ustawach o podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym), że jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego nie przekroczy kosztów doręczenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru – to nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte będzie umorzone.

Projektowana nowelizacja zawiera ponadto zmiany w ustawie o pomocy społecznej, które dają możliwość łączenia różnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych jst powołanych do wykonywania zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w danej jednostce samorządu terytorialnego w jedną jednostkę.

Uproszczono i usprawniono procedury dotyczące wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów. Zmieniono definicję „terenów zielonych”, podkreślając, że teren ten musi pełnić funkcje publiczne i być publicznie dostępny, zniesiono obowiązek uzyskania zgody wszystkich właścicieli lokali na terenie spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej na usunięcie drzew i krzewów.

Uregulowano zasady pobierania opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz ustalono ich wysokość; rozszerzono katalog sytuacji, w których opłata nie będzie pobierana (np. poligony czy usuwanie skutków nagłych zjawisk atmosferycznych przez odpowiednie służby).

Obniżono wysokość administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie lub usunięcie drzew i krzewów.

Dla osób fizycznych, które usunęły drzewa/krzewy bez wymaganego zezwolenia z własnej nieruchomości, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia - wysokość kary będzie mogła podlegać obniżeniu o 50 proc.

Obniżona o 50 proc. kara będzie stosowana także w przypadku złomu, wywrotu bądź drzewa lub krzewu obumarłego, które usunięto bez wymaganego zezwolenia. Nowe przepisy zakładają ponadto większą ściągalność nakładanych kar.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.