PARTNER PORTALU
  • BGK

Znamy legalną definicję projektu hybrydowego

  • bad    15 września 2014 - 14:28
Znamy legalną definicję projektu hybrydowego

Weszła w życie przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Ustawa wprowadza legalną definicję projektu hybrydowego, tj. projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i współfinansowanego z funduszy UE.
Mówi o tym art. 34.:

1. Projekt hybrydowy polega na wspólnej realizacji projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia ogólnego, utworzone w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej.

Czytaj też: Ta inwestycja zwiększy zainteresowanie formułą PPP

2. Inwestycją infrastrukturalną jest budowa, przebudowa lub remont obiektu budowlanego lub wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem przedmiotem tej inwestycji za wynagrodzeniem.

3. Do wyboru partnera prywatnego w celu realizacji projektu hybrydowego stosuje się odrębne przepisy.

Czytaj też: Gminom brakuje funduszy, więc nadchodzi czas inwestycji PPP

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. Nr 1303/2013 w sprawie polityki spójności UE na lata 2014-2020, do którego odwołuje się ustawa w art. 34 ust. 1 definiuje w art. 2 pkt 24 partnerstwa publiczno-prywatne jako "formę współpracy między podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest poprawa realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji realizujących usługi publiczne, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału".

Zgodnie z zapisami ustawy wdrożeniowej, projekty hybrydowe są tworzone pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami prywatnymi realizującymi inwestycje infrastrukturalne. Wśród odrębnych przepisów do wyboru podmiotów prywatnych realizujących projekty hybrydowe, o których jest mowa w art. 34 ust. 3 ustawy, zastosowanie znajdą w szczególności przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.