• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

Dostawa świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim. ZP/34/2015

Miejscowość
Konstantynów Łódzki

Numer ogłoszenia
154806

Data zamieszczenia
2016-12-31

Typ ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.

Ogłoszenie powiązane
177009 z 2015-12-01

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa
Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Adres
ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie

Telefon
042 2111210

Fax
042 2111210 w. 60

Rodzaj zamawiającego
Administracja samorządowa

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Dostawa świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim. ZP/34/2015

Rodzaj zamówienia
dostawy

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa w okresie 02-01-2015 do 31-12-2015 r. Dostawa odbywać się będzie własnym transportem połączonym z wniesieniem towaru do pomieszczeń gospodarczych i na własny koszt Wykonawcy. Dostawy będą realizowane maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia w godz. 7.00 - 12.00. Termin dostawy stanowi jedno kryterium oceny ofert.

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie dostępności pełnego asortymentu warzyw i owoców dostępnych na giełdzie owoców i warzyw na ulicy Zjazdowej w Łodzi wykazywanych na bieżąco na stronie internetowej www.zjazdowa.com.pl,

Wykaz artykułów oraz ich ilości prognozowanej przez Zamawiającego został przedstawiony w załączniku nr 4 do SIWZ. Wykaz ten ma charakter orientacyjny i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny oferty.

2.Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS.

Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia:

a) Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę.

b) Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

Osoba dostarczająca zamówiony towar zobowiązana jest posiadać aktualne badania Sanepidu.

Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.

Zamawiający zastrzega możliwość zamawiania do 2 lub więcej dostaw w ciągu tygodnia.

Osobami upoważnionymi do składania zamówień są: Jolanta Zgórska i Małgorzata Gorzelak - (42) 2111-210. Odbioru ilościowo-jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony Wykonawca.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji ilość produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.

4. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane od dnia 02-01-2016 do 31-12-2016 r. w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin dostawy.

Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury - poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania wskaźnika podanego w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy.

6 Wspólny Słownik Zamówień:

15300000-1- Owoce i warzywa i podobne produkty;

15310000-4- Ziemniaki

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
15310000-4 - Ziemniaki i produkty z ziemniaków

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nazwa części
Dostawa świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim

Data udzielania zamówienia
2016-01-04

Liczba otrzymanych ofert
4

Cena wybranej oferty
68000,00

Oferta z najniższą ceną
68000,00

Oferta z najwyższą ceną
80750,00

Waluta
PLN

Nazwa wykonawcy
PPHU Domagrol Roman Grobelny

Adres:
Nagorki 49

Miejscowość
Grabów

Kod pocztowy:
99-150

źródło: Urząd Zamówień Publicznych