PARTNER PORTALU
  • BGK

Regulamin Konkursu „Zdrowy Samorząd”

Oto regulamin konkursu „Zdrowy Samorząd”.

1. Organizatorami Konkursu „Zdrowy Samorząd” – zwanego dalej Konkursem – są redakcje PortalSamorzadowy.pl, portalu i Magazynu Rynek Zdrowia wraz z wydawcą, Grupą PTWP.

2. Głównym celem Konkursu jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego (JST) wszystkich poziomów, które w sposób najbardziej skuteczny realizują – między innymi
w ramach programów polityki zdrowotnej – zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka.

3. Laureaci Konkursu wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną. Dodatkowo zgłoszenia zostaną poddane pod głosowanie czytelników serwisów PortalSamorzadowy.pl i RynekZdrowia.pl. Oba głosowania są niezależne od siebie.

4. Uczestnikami konkursu mogą być jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa.

5. Nagrody – statuetki „Zdrowy Samorząd” – zostaną przyznane w kategoriach:
• Zdrowa Gmina
• Zdrowy Powiat
• Zdrowe Województwo

6. Zgłoszenia kandydatów (JST) będą wysyłane do redakcji PortalSamorzadowy.pl i Rynku Zdrowia drogą elektroniczną – na adres zdrowysamorzad@ptwp.pl – w formie opisu aktywności danego samorządu w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

7. Zgłoszenia uwzględniać mogą wybraną aktywność JST w ww. zakresie w latach 2014-2017.

8. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 stycznia 2018 roku wyłącznie na adres zdrowysamorzad@ptwp.pl

9. Ostatecznego wyboru laureatów – spośród zgłoszonych kandydatur – dokona Rada Konsultacyjna Konkursu, złożona między innymi z przedstawicieli instytucji centralnych i uczelni medycznych.

10. Głosowanie Rady Konsultacyjnej odbywa się mailowo do 29 stycznia 2018 roku.

11. Główne elementy oceny realizacji zadań JST w zakresie wymienionym w ust. 2. Regulaminu Konkursu obejmują między innymi:

a) Uzasadnienie podjętych działań (m.in. programu zdrowotnego, kampanii, akcji) – opis problemu zdrowotnego, uzasadnienie epidemiologiczne

b) Opis realizacji programu/projektu – w tym:
• sposób i skuteczność jego promocji
• określenie grupy docelowej
• dobór kryteriów kwalifikowania do programu
• sposób realizacji programu (lub kampanii, akcji)

c) Źródła finansowania

d) Efektywność wydatkowanie środków publicznych

e) Dowody skuteczności działań:
• monitorowanie przebiegu programu (kampanii, akcji)
• ewaluacja podjętych działań
• frekwencja i efekt populacyjny

12. Wręczenie nagród – statuetek „Zdrowy Samorząd” – odbędzie się 8 marca 2018 r. podczas
III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC; Katowice, 8-10 marca 2018 r. ).

Formularz zgłoszenia udziału w Konkursie „Zdrowy Samorząd”


1. Nazwy programów zdrowotnych lub kampanii/akcji promujących zachowania prozdrowotne (można podać maksymalnie 3 takie przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2017).

2. Realizatorzy programów/kampanii – jednostka (i) samorządu terytorialnego i podmioty współpracujące z JST.

3. Krótki opis problemów zdrowotnych – uzasadnienie epidemiologiczne podjętych działań.

4. Opis najważniejszych działań podjętych w ramach ww. programów/kampanii, w tym:
• sposób promowania programów/kampanii (dotarcia do uczestników)
• określenie grupy docelowej i dobór kryteriów kwalifikowania do programu
• przebieg realizacji programu/kampanii (w punktach)

5. Źródła finansowania programów/kampanii i wielkość wykorzystanych środków.

6. Efektywność programów/kampanii zdrowotnych:
• Zasady monitorowania przebiegu programu (kampanii, akcji)
• Frekwencja
• Czy i na jakich zasadach przeprowadzona została ocena efektów zdrowotnych podjętych działań.

***
Informacja techniczna:
Łączna objętość wypełnionego formularza nie powinna przekraczać 7 tysięcy znaków.

Do wypełnionego formularza należy dołączyć 3 zdjęcia ilustrujące przebieg programu/kampanii.Wyszukiwarki

Polecane oferty: