Będą nowe e-usługi dla kierowców

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.
Będą nowe e-usługi dla kierowców
W czerwcu 2014 r. ruszyły pierwsze e-usługi: „Historia pojazdu” i „Bezpieczny autobus” (fot. pixabay)

Projekt nowelizacji ustawy tworzy podstawy prawne do wprowadzenia e-usług przydatnych dla obywateli i przedsiębiorców. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione w rozporządzeniach.

Od 4 stycznia 2016 r. nowe e-usługi

Wśród nowych e-usług znajduje się:

- dostęp online dla kierowców do własnych danych i informacji – umożliwi im bieżące monitorowanie informacji na temat zastosowanych wobec nich kar i ograniczeń, wynikających z wykroczeń i przestępstw przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego; np. kierowca będzie mógł sprawdzić liczbę własnych punktów karnych, czyli rozwiązanie to zmniejszy ryzyko utraty prawa jazdy z powodu niewiedzy na ten temat.

- „Udostępnij dane pracodawcy” – zapewni weryfikację uprawnień kierowcy, czyli w praktyce przedsiębiorca, przed udostępnieniem służbowego auta pracownikowi, będzie mógł sprawdzić czy posiada on ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

- „Sprawdź szkołę jazdy” – pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez przyszłych kursantów na podstawie udostępnionych danych statystycznych, co zwiększy konkurencję między nimi i przyczyni się do wzrostu jakości świadczonych usług.

- usługa „Mój pojazd” – pozwoli właścicielom na dostęp online do danych i informacji o własnym pojeździe.

Kluczowe systemy informatyczne zostaną zmodernizowane

Oprócz tych usług następne będą tworzone w ramach projektu informatycznego CEPiK 2.0. Jest on realizowany wspólnie przez MSW i Centralny Ośrodek Informatyki, wyspecjalizowaną agendę resortu spraw wewnętrznych ds. IT. Polega na modernizacji systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz Centralnej Ewidencji Kierowców. Prace zakończą się w 2016 r., ale stopniowo uruchamiane są kolejne elementy modernizowanego systemu.

W czerwcu 2014 r. ruszyły pierwsze e-usługi: „Historia pojazdu” i „Bezpieczny autobus”. Dzięki nim można sprawdzić niektóre informacje o używanym samochodzie, który zamierzamy kupić i zweryfikować niektóre dane autobusu, którym chcemy podróżować.

W ramach nowelizacji ustawowej rozszerzono także zakres danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK). Gromadzone będą w nich informacje dotyczące m.in. badań technicznych pojazdów, zdarzeń ubezpieczeniowych, danych o osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień, danych homologacyjnych, a także danych o instruktorach nauki jazdy, wykładowcach, egzaminatorach ruchu drogowego i lekarzach uprawnionych do badań dopuszczających do ubiegania się o uprawnienia. Udostępnianie tych informacji poprawi bezpieczeństwo w obrocie pojazdami na rynku wtórnym.

Zmiany funkcjonowania CEP i CEK

Zmieniono zasady gromadzenia danych w ewidencjach CEP i CEK. Zakres danych osobowych kierowcy będzie określany w ustawie, a katalog danych nieosobowych (technicznych) będzie regulowany w rozporządzeniu.

Zgodnie z projektem noweli, w ewidencji będą gromadzone dane o pojazdach zarejestrowanych oraz ich właścicielach lub niektórych kategoriach posiadaczy (np. leasingobiorców), a także pojazdach niezarejestrowanych, w stosunku do których przeprowadzono badania techniczne lub zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Natomiast minister spraw wewnętrznych będzie określał w rozporządzeniu wymagania techniczne i jakościowe dotyczące standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania danych do ewidencji. Jednocześnie ma zapewnić wysoką jakość przekazywanych danych do ewidencji, uwzględniając jej referencyjny charakter.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

To jest tylko początek ewentualnego końca stalinizmu w Polsce utrzymywanego w cuglach Narodu, do dzisiejszych czasów, przez władztwo i rządy POkrętaczy w Polsce. Ten artykuł zaś, to tylko, na razie, cukierki i kiełbasa wyborcza POkrętaczy, przed jesiennymi wyborami. Po przegranych wyborach, przez PO...krętaczy, te wszystkie obietnice, winne być koniecznie wprowadzone w życie, przez nowy Rząd. rozwiń

woziwoda, 2015-06-21 13:11:29 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE