PARTNER PORTALU
  • BGK

Kasa na internet dla mieszkańców Radomia

  • RadomNews.pl    28 października 2013 - 12:45
Kasa na internet dla mieszkańców Radomia

Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do Projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym".
Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub pocztą w terminie do 15 listopada, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Kilińskiego 30, w Biurze Obsługi Mieszkańca, pok. 19, Wydziale Teleinformatycznym - sekretariat, pok. 52, Wydziale Teleinformatycznym - Biuro Projektu, pok. 73B.

Celem rekrutacji jest uzupełnienie uczestników do grupy II projektu, czyli „otrzymanie przyłącza do Internetu".

W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział gospodarstwa domowe, które:

* spełniają warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, tj. gospodarstwa, w których występuje osoba samotna, której miesięczny dochód nie przekracza 542 zł netto;

* spełniają kryterium upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (świadczeniem obowiązującym jest zasiłek rodzinny, który przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza na osobę w rodzinie kwoty 539 zł lub 623 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne);

Uczestnikami Projektu mogą również zostać gospodarstwa domowe, w skład których wchodzą:

* dzieci i młodzież pobierająca stypendia socjalne;

* osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym oraz rodziny, w których wychowuje się dziecko zaliczone do osób niepełnosprawnych;

* osoby z grupy 50+(osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia), których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych D.z U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 831,15 zł);

* dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym" (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi 1270,28 zł).

Do wniosku o uczestnictwo w projekcie należy załączyć :

* kserokopię dowodu osobistego;

* zaświadczenia członków gospodarstwa domowego o dochodach netto za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (np. zaświadczenie z zakładu pracy -Załącznik nr 2, odcinki renty lub emerytury itp.);

oraz w zależności od kryterium ubiegania:

* orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dot. osób niepełnosprawnych) lub dla dzieci poniżej 16-go roku życia orzeczenie o niepełnosprawności;

* zaświadczenie ze szkoły o udzielanych stypendiach socjalnych;

* opinię dyrektora szkoły o bardzo dobrych wynikach w nauce dziecka;

* w przypadku posiadania pełnomocnika/opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego (który reprezentuje wnioskodawcę) - kopię dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Regulamin rekrutacji uzupełniającej i wzory dokumentów aplikacyjnych dostępne na stronie internetowej:www.radom.pl orazwww.ewc.umradom.pl

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.