PARTNER PORTALU
  • BGK

Lepsza jakość i dostępność e-usług

  • AT    27 listopada 2012 - 18:29
Lepsza jakość i dostępność e-usług

Szykuje się poprawa liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wzrost ich dostępności. Rząd przyjął założenia zmian do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji.

Projektowane przepisy ułatwią obywatelom, przedsiębiorcom i cudzoziemcom kontakty z administracją publiczną i sądami administracyjnymi. Nowelizacja ustawy jest kolejnym etapem zmian legislacyjnych, których celem jest stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania spójnego i jednolitego systemu informacyjnego państwa, ukierunkowanego na efektywne świadczenie usług dla obywateli.

Propozycje zmian w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dotyczą m.in. wprowadzenia obowiązku posługiwania się przez podmioty publiczne w kontaktach z obywatelami/przedsiębiorcami elektronicznymi skrzynkami podawczymi (ESP) i udostępniania formularzy elektronicznych w systemie teleinformatycznym zobowiązanego podmiotu publicznego.

Czytaj też:  E-administracja zyskuje na popularności

Zakłada się możliwość wystawiania na ePUAP usług realizowanych przez podmioty inne niż publiczne, ale realizujące zadania publiczne. Planowane jest także rozszerzenie sieci punktów potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP (Poczta Polska, banki).

Zmianie ulegnie tryb dofinansowywania przez ministra ds. informatyzacji przedsięwzięć informatyzacyjnych. Powołana zostanie Komisja Konkursowa, która zastąpi obecnie działający Zespół ds. Oceny Wniosków o Dofinansowanie Przedsięwzięć Informatyzacyjnych.

Przygotowany ma być Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP), który zostanie przyjęty w drodze uchwały przez Radę Ministrów. Zastąpi on Plan Informatyzacji Państwa. W PZIP przedstawione będą m.in. cele, priorytety i kierunki działań dotyczących informatyzacji państwa, źródła finansowania oraz realizacja poszczególnych przedsięwzięć.

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego dotyczyć będą rozszerzenia zgody strony (lub innego uczestnika postępowania) na stosowanie w komunikowaniu się drogi elektronicznej. Chodzi tu o wyrażenie zgody na stałe kontaktowanie się z daną osobą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w określonej przez organ kategorii spraw prowadzonych na podstawie kpa. Organ będzie mógł drogą elektroniczną zwrócić się do obywatela o zgodę korzystając z dostępnego adresu elektronicznego strony.

W kpa wprowadzona zostanie nowa przesłanka dopuszczająca e-doręczenia przez organ - już samo złożenie elektronicznego podania będzie obligowała organ do elektronicznej komunikacji.

Dopuszczona zostanie możliwość wyrażenia przez stronę lub innego uczestnika postępowania dodatkowej zgody na doręczanie jej pism w formie dokumentu elektronicznego w różnych kategoriach, ale dotyczących spraw administracyjnych.

Wprowadzona zostanie też fikcja e-doręczenia dokumentów, co uprości proces doręczania oraz zapobiegnie celowemu przedłużaniu tego procesu poprzez nieodbieranie dokumentu przesyłanego środkami komunikacji elektronicznej.

Strony będą miały rozszerzony zakres prawa do elektronicznego wglądu w akta sprawy. Rozwiązanie to będzie stosowane wyłącznie w odniesieniu do organów, które posiadać będą system elektronicznego zarządzania dokumentami.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Andrzej, 2012-11-28 14:37:32

    "Wprowadzona zostanie też fikcja e-doręczenia dokumentów" - przerażające!