Lubelskie buduje sieć szerokopasmową

Blisko 3 tys. km sieci szerokopasmowego dostępu do internetu powstanie na Lubelszczyźnie w ramach projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej". Inwestycja ma kosztować ponad 314 mln zł, a 85 proc. tej kwoty stanowić będzie dotacja z Unii Europejskiej.
Lubelskie buduje sieć szerokopasmową

- Jest to projekt o znaczeniu cywilizacyjnym dla naszego regionu - powiedział marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman (oceń działania marszałka).

Umowa na dofinansowanie budowy sieci została już podpisana, powołano zespoły do zarządzania projektem na Lubelszczyźnie, Komisja Europejska wydała w listopadzie decyzję akceptującą udział pomocy publicznej w budowie sieci. - To pozwoli na rozpoczęcie przygotowań do inwestycyjnej części przedsięwzięcia - powiedział za-ca dyr. departamentu gospodarki i innowacji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Piotr Malcharek.

Czytaj też: Szybki internet dla wschodnich województw

W kolejnym etapie realizacji projektu wyłoniony będzie wykonawca prac projektowych i robót budowlanych - m.in. budowy infrastruktury światłowodowej w terenie. Podpisanie umowy na realizację prac inwestycyjnych będzie możliwe po jej akceptacji przez Komisję Europejską. Jak przewiduje Malcharek, podpisanie tej umowy może nastąpić w drugim kwartale 2012 r.

Na Lubelszczyźnie wybudowane zostanie 2908 km sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z 312 węzłami dystrybucyjnymi. Łączna wartość inwestycji to 314,08 mln zł. Prawie 267 mln zł to dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Kolejne 31,4 mln zł pochodzić będzie z budżetu państwa. Resztę kosztów pokryje samorząd województwa lubelskiego.

Będzie to sieć szkieletowa, do której potem operatorzy telekomunikacyjni będą mogli budować własne systemy i przyłącza sieci dostępowej m.in. dla poszczególnych gospodarstw czy firm. Sieć szkieletowa powstanie na tych terenach, gdzie operatorzy prywatni jej nie wybudują, bo jest to dla nich nieopłacalne. Światłowodowa sieć szkieletowa i dystrybucyjna ma spełniać wymogi sieci następnej generacji NGN.

Jak tłumaczy Malcharek, w województwie lubelskim sieć szerokopasmowa występuje tylko na gęściej zaludnionych obszarach - praktycznie tylko większych miastach i tych właśnie ośrodków dotyczą w większości plany inwestycyjne operatorów.

- Strategiczny cel, którego realizację ma ułatwić budowa sieci szerokopasmowej, to pobudzenie rozwoju gospodarczego województwa. Zapewnienie operatorom telekomunikacyjnym tej infrastruktury stanowić ma instrument zachęty do inwestowania przez te podmioty - dodał Malcharek.

W ramach projektu budowy sieci szerokopasmowej planowane jest również przeszkolenie 7,6 tys. osób w wieku powyżej 45 lat, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Lubelskie jest jednym z pięciu województw Polski wschodniej - obok podkarpackiego podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego - w których realizowany będzie programem budowy sieci szerokopasmowej.

Inwestycja ma ułatwić dostęp do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców z obszarów peryferyjnych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Całkowity koszt projektu to ponad miliard zł, z czego ponad 880 mln ma stanowić ma dofinansowanie unijne. Sieć ma powstać do 2014 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Zanim użyjesz słowa LUBELSZCZYZNA,to zastanów się gdzie ta lubelszczyzna jest.RADA JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK Warszawa ,dnia 6 lipca 2011 roku RJP-183/W/2011 Szanowny Panie, Lubelszczyzna to 'ziemia lubelska', a nie 'wojewódzwto lubelskie'. Wyraz ten powstał przez ...dodanie do przymiotnika lubelski przyrostka -yzna, wskazującego na jakiś obszar. Podobnie zostały utworzone nazwy: Opolszczyzna ('ziemia opolska'), Słowiańszczyzna ('ziemia słowiańska'), Wileńszczyzna ('ziemia wileńska'), Suwalszczyzna ('ziemia suwalska'), Kielecczyzna ('ziemia kielecka') oraz wiele innych. Łączę wyrazy szacunku /-/ dr Katarzyna Kłosińska Sekretarz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW  pismo z dnia 15 lipca 2011r. Nr. DSWRU-571-513/10-(05)/11/JI cytuję:  " Miarodajne w opisywanej przez Pana sprawie są wyjaśnienia przekazane Panu w piśmie z dnia 31 sierpnia 2005r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.Jak słusznie Pan zauważa w mowie potocznej i nie tylko,stosowane są określenia nieadekwatne.Wynika to-jak można sądzić-zarówno przyzwyczajenia jak i również i z niewiedzy stosujących takie określenia." podpisał:Radca Szwfa KPRM Jerzy Izdebski. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej.Pismo AP/712-1102/05/Jmo z dnia 31.08.2005.Obecne województwo lubelskie posiada prawne umocowanie w ustawie z dnia 24 lipca 1998r o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa/Dz.U.Nr 96,poz.603/Przepisy tej ustawy są jednoznaczne i nie umożliwiają stosowania w odniesieniu do tej jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa nazw zamiennych.Zatem używanie nazwy "Ziemia Lubelska-Lubelszczyzna/czy innych/ na określenie województwa lubelskiego jest nieuprawnione.Dorota Żebrowska.
 rozwiń

Chełmianin N, 2011-12-31 22:56:55 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE