PARTNER PORTALU
  • BGK

Ruszyła Rada Informatyzacji

  • BEZ    22 grudnia 2009 - 11:28
Ruszyła Rada Informatyzacji

Spotkanie inaugurujące działanie Rady Informatyzacji odbyło się w Warszawie. Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller uroczyście wręczył powołania członkom Rady. W posiedzeniu wziął również udział Podsekretarz Stanu w MSWiA, Witold Drożdż, który wraz ze współpracownikami omówił aktualny stan realizowanych projektów oraz przedstawił plany na najbliższe miesiące.

Skład Rady:
Magdalena Gaj - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Jarosław Pawłowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Maria Elżbieta Orłowska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dariusz Bogdan - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Mariusz Madejczyk - Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. Integracji i Standaryzacji Rejestrów Państwowych
Dariusz Grot - Dyrektor Departamentu Organizacji, Udostępnianiai Ewidencji, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Jerzy Krawiec - Zastępca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Informatyzacji i Logistyki
Grażyna Ożarek - Dyrektor Wydziału Sprzedaży, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Rudolf Borusiewicz - Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich
Paweł Tomczak - Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP
Jarosław Kubacki - Dyrektor Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Władysław Husejko - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Jan Maciej Czajkowski - Pełnomocnik Prezydenta Łodzi ds. informatyzacji miasta i standardów ISO
Witold Abramowicz - Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Zdzisław Szyjewski - Dyrektor Instytutu Informatyki w Zarządzaniu, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
Wojciech Cellary - Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Jarosław Tworóg - Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
Wacław Iszkowski - Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
Krzysztof Głomb - Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”
Wiesław Paluszyński - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Rada Informatyzacji działa na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

„Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie projektu Planu oraz projektów rozporządzeń;
2) przygotowywanie, z własnej inicjatywy, na wniosek lub we współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz właściwymi organami administracji rządowej, propozycji lub rekomendacji w zakresie:
a) minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności dotyczących wykazu systemów operacyjnych oraz języków programowania, dla których albo w których powinno być udostępniane oprogramowanie umożliwiające komunikowanie się z systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych, formatów wymiany danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących wykorzystywanych w wymianie danych w formie elektronicznej pomiędzy podmiotami publicznymi,
b) minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej, w szczególności dotyczących doboru i konstrukcji cech informacyjnych,
c) tłumaczenia na język polski norm lub innych dokumentów normalizacyjnych, istotnych dla ustalania wymagań, o których mowa w lit. a i b;
3) wyrażanie opinii, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji albo z własnej inicjatywy, w sprawach istotnych dla rozwoju standardów i technologii informatycznych oraz możliwości lub potrzeby ich stosowania w administracji publicznej lub gospodarce.” Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.