PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd za kontaktami on-line między urzędami, a obywatelami

  • PAP    30 lipca 2013 - 18:21
Rząd za kontaktami on-line między urzędami, a obywatelami

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
ZAKTUALIZOWANE. Ma ona ułatwić kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną i sądami administracyjnymi, oraz zwiększyć liczbę i jakość e-usług.

Czytaj też: Urzędy chcą być w stałym kontakcie z mieszkańcami

Przyjęty przez rząd projekt jest więc kolejnym etapem budowania spójnego systemu, którego celem jest efektywne świadczenie usług dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt trafi teraz do parlamentu. Ustawa ma zmienić nie tylko ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ale również Kodeks postępowania administracyjnego, ordynację podatkową, ustawę o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Pierwszym krokiem obywatela w elektronicznym kontaktowaniu się z urzędem powinno być założenie profilu zaufanego, czyli darmowego podpisu elektronicznego do kontaktów z instytucjami publicznymi. Taki profil zakłada się na platformie ePUAP (epuap.gov.pl), która staje się obecnie centrum e-usług publicznych. Jednak aby można się było profilem posługiwać, trzeba go najpierw potwierdzić, co oznacza jedną wizytę w urzędzie. Dzięki projektowanej ustawie sieć takich miejsc, gdzie można potwierdzić profil zaufany, zostanie rozszerzona o placówki Poczty Polskiej i banki.

Rozwój e-usług zależy od tego, jak wiele z nich pojawi się na ePUAP. Ustawa poszerzy grono instytucji, które będą mogły kontaktować się z obywatelami za pośrednictwem e-PUAP: im więcej będzie takich usług, tym bardziej potrzebny będzie profil zaufany.

Trzeba też pamiętać, że większość usług publicznych świadczą w naszym kraju samorządy. Udostępniają one swoje usługi na ePUAP, dlatego w budowaniu e-administracji i ułatwianiu obywatelom korzystania z niej tak ważne jest tworzenie dobrych standardów i wzorców. Już dziś jednak w wielu miejscach można drogą elektroniczną - oprócz składania pism ogólnych - np. dopisać się do spisu wyborców, złożyć skargę lub wniosek, złożyć deklarację śmieciową, wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy, poprosić o odpis akt stanu cywilnego, zmienić adres do korespondencji lub zamieszkania, itp. Itd. Chodzi o to, by tych usług było coraz więcej i by - w miarę możliwości - były świadczone obywatelom w podobny sposób.

Ustawa ułatwi też korespondencję elektroniczną nakładając na urzędy obowiązek posługiwania się e-skrzynkami podawczymi w jednolitym standardzie. Dla obywatela oznacza to łatwość korzystania z tej formy kontaktu z urzędami - skrzynki w każdym urzędzie mają działać na podobnej zasadzie i przyjmować każde podpisane cyfrowo pismo.

Kolejnym krokiem ma być porządkowanie wzorów dokumentów: urzędy będą musiały zgłaszać wzory dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium wraz z opisami usług do ministra ds. informatyzacji możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu tych wzorów oraz udostępniać formularze elektroniczne. Formularze niespełniające wyznaczonych standardów będą mogły być usuwane z ePUAP-u, by nie myliły obywateli. Jeżeli jakąś sprawę da się załatwić elektronicznie, podmioty publiczne będą musiały przygotować odpowiednie elektroniczne wzory pism i formularze.

Ustawa zrównuje drogę elektroniczną z papierową w korespondencji z urzędem. Jeśli obywatel zainicjuje korespondencję elektronicznie, urząd będzie musiał korespondować z nim przez internet. Trzeba pamiętać, że chodzi tu o korespondencję podpisaną profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym, a nie po prostu maile. Chodzi tu m.in. o istotne dla pewności w obiegu prawnym przepisy dotyczące skutecznego doręczenia korespondencji, czyli momentu, w którym można uznać, że pismo zostało doręczone. W przypadku korespondencji papierowej przepisy określają, że jest to po dwóch doręczonych awizach i po upływie 14 dni (nazwa się to "fikcją doręczeń"). Ustawa wprowadza analogiczny przepis w sprawie korespondencji przekazywanej drogą elektroniczną.

Planowane przez ustawę o informatyzacji zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego ułatwią czynności w postępowaniu administracyjnym. Dopuszczona zostanie forma dokumentu elektronicznego przy:- udzielaniu pełnomocnictwa procesowego, - składaniu zeznań lub wyjaśnień, - elementach wezwania organu obejmujących komunikację elektroniczną, - sporządzeniu przez urzędnika adnotacji; - wezwaniu na rozprawę. W postępowaniu administracyjnym dopuszczone zostaną elektroniczne kopie dokumentów papierowych (skany), po uwierzytelnieniu np. kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym - o ile obywatel nie może uzyskać zaświadczenia w formie dokumentu elektronicznego. To nie wszystko - wprowadzona zostanie możliwość elektronicznego wglądu w akta sprawy.

W postępowaniu sądowo- administracyjnym wprowadzona będzie możliwość wnoszenia przez stronę/uczestnika postępowania do sądu administracyjnego pism w formie dokumentu elektronicznego i doręczania dokumentów przez sąd administracyjny stronom drogą elektroniczną oraz możliwość wglądu w akta sprawy prowadzone w postaci elektronicznej (alternatywa dla dotychczasowego sposobu zapoznania się z treścią pism w sprawie, tj. osobistego stawiennictwa w siedzibie sądu)

Ponadto projekt przewiduje uruchomienie portalu podatkowego służącego do:- upowszechniania informacji podatkowych (np. zmian w przepisach, obowiązujących wykładni i innych ogólnych informacji oraz informacji przygotowanych dla konkretnego podatnika) - kontaktowania się organów podatkowych z m. in. podatnikami, płatnikami. Ma to ułatwić wnoszenie podań, składanie deklaracji, doręczanie pism organów podatkowych drogą elektroniczną, wydawanie zaświadczeń.×
KOMENTARZE (2)

  • all, 2013-07-31 14:39:14

    Kolejny pomysł dla pieniaczy
  • pllo, 2013-07-30 13:03:06

    Łatwom powiedzieć. Kto pokona problemy i niechęć po tamtej stronie? A jak już pokona to kto to obsłuży? Wiecie kto tam siedzi? .........Właśnie!