PARTNER PORTALU
  • BGK

Sprawozdania do RIO: sprawdź najbliższe terminy

  • bad    30 stycznia 2015 - 12:25
Sprawozdania do RIO: sprawdź najbliższe terminy
10 lutego mija termin złożenia przez zarząd JST do RIO sprawozdania z wykonania planu dochodów. Fot. Pixbay

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomina o najbliższych terminach, w których jednostki samorządu terytorialnego mają przesyłać sprawozdania Regionalnym Izbom Obrachunkowym. Najbliższy już 10 lutego.
Najbliższe terminy w sprawozdawczości:

10 lutego – termin złożenia przez zarząd JST do RIO (do wiadomości) wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ,

15 lutego - termin złożenia przez zarząd JST do RIO (do wiadomości) wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50.

20 lutego - termin złożenia przez zarząd JST do RIO sprawozdań za 2014 rok w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

* rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;

* rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S;

* rocznego sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-ST;

* rocznego sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu – Rb-PDP;

* kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS;

* kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych– Rb-30S;

* kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał)z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych – Rb-34S.

Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

23 lutego - termin złożenia przez zarząd JST do RIO wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ miesięcznych sprawozdań za styczeń 2015 r.:

* z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;

* z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S;

23 lutego - termin złożenia przez zarząd JST do RIO wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

* kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;

* rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych – Rb-UZ;

* kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N;

* rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej – Rb-UN.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.