PARTNER PORTALU
  • BGK

Częstochowa: Radni przyjęli strategię rozwoju miasta. Z czasowym rozmachem

  • aw/pap    6 grudnia 2016 - 14:18
Częstochowa: Radni przyjęli strategię rozwoju miasta. Z czasowym rozmachem
Celem częstochowskiej "Strategii" jest tworzenie miasta przyjaznego, zapewniającego mieszkańcom dobre i godne życie, konkurencyjnego i spójnego społecznie, ekonomicznie i przestrzennie (fot.wikimedia.org/Przykuta)

• Przestrzeń, praca, społeczność i centrum - to cztery główne, długofalowe obszary miejskich działań i społecznej aktywności w Częstochowie w najbliższych kilkunastu latach.
• Określa je „Strategia 2030+” - dokument przyjęty przez częstochowskich radnych.
Przygotowanie dokumentu trwało od marca, m.in. w drodze konsultacji społecznych. Jak podają lokalne władze, celem "Strategii" jest tworzenie miasta przyjaznego, zapewniającego mieszkańcom dobre i godne życie, konkurencyjnego i spójnego społecznie, ekonomicznie i przestrzennie.

Prace nad dokumentem rozpoczęło sporządzenie "Diagnozy Społeczno-Gospodarczej - Częstochowa 2015". Do dokumentu dołączono analizę codziennej migracji mieszkańców do pracy i szkół oraz porównanie wskaźników rozwojowych Częstochowy z 24 innymi miastami o porównywalnej wielkości.

"Diagnoza" stanowiła podstawę otwartych dla mieszkańców warsztatów, podczas których określono wyzwania stojące przed miastem oraz wizję jego rozwoju. Pełny projekt "Strategii" został poddany pod społeczną dyskusję we wrześniu. Został też oceniony pod względem oddziaływania na środowisko - uzyskał niezbędne opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Z kolei opinie o zgodności projektu ze strategiami krajowymi i regionalnymi wydało Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Rada Miasta Częstochowy otrzymała także raport końcowy konsultacji społecznych zawierający pełny dorobek warsztatów i odniesienia do wszystkich składanych przez mieszkańców uwag.

Przyjęta "Strategia 2030+" wskazuje cztery główne obszary aktywności. Pierwszy z nich dotyczy przestrzeni - chodzi m.in. o wprowadzenie ładu przestrzennego poprzez stopniowe oddzielanie obszarów mieszkalnych od stref rozwoju produkcji, ochronę miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej i kulturowej oraz zwiększanie powierzchni terenów zielonych.

W tym obszarze lokalne władze stawiają też na rozwój zrównoważonego transportu, w tym m.in.: wprowadzanie stref uspokojonego i niskoemisyjnego ruchu, rozwój i integrację pasażerskiego transportu zbiorowego. Samorząd chce rewitalizować zaniedbane obszary i rozwijać budownictwo mieszkaniowe, ograniczać emisję zanieczyszczeń i hałasu oraz poprawiać efektywność energetyczną miasta.

Drugi obszar działań ma skupiać się na pracy. Chodzi o przygotowanie odpowiednich terenów inwestycyjnych, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój edukacji zawodowej, wspieranie współpracy przedsiębiorstw z wyższymi uczelniami i aktywną ochronę praw pracowniczych.

W obszarze dotyczącym społeczności lokalne władze stawiają sobie za cel poprawę warunków zdrowotnych życia w mieście i zagwarantowanie mieszkańcom dostępu do zorganizowanej opieki nad dziećmi. Chcą też przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, dbać o ochronę lokalnej tożsamości i kultury oraz poprawić bezpieczeństwo.

Ostatnie działania dotyczą centrum. Chodzi np. o rozwój ośrodka akademickiego, tworzenie partnerstwa uczelni i przedsiębiorstw rynkowych, rozwój i poprawę jakości usług turystycznych i kierowanych do pielgrzymów oraz tworzenie zintegrowanego transportu komunikacji zbiorowej obsługującej mieszkańców subregionu.

Jak podał częstochowski magistrat, "Strategia 2030+" będzie wdrażana poprzez programy operacyjne oraz nową procedurę tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Zajmie się tym zespół powołany przez prezydenta miasta. Odrębnie utworzony zostanie Zespół ds. Monitorowania i Ewaluacji, w skład którego wejdą przedstawiciele rady miasta i organizacji pozarządowych. Dwukrotnie w ciągu swej kadencji prezydent będzie zobligowany do przedkładania radnym pełnego sprawozdania z realizacji strategii, zawierającego diagnozę stanu miasta.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.