PARTNER PORTALU
  • BGK

Miasta zatrudnią pełnomocników ds. mniejszości narodowych?

  • bad    3 czerwca 2014 - 16:09
Miasta zatrudnią pełnomocników ds. mniejszości narodowych?

Na spotkaniu 28 maja 2014 r. Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaaprobowała propozycje nowelizacji ustawy, opracowane przez specjalnie powołaną w tym celu grupę roboczą.
Zmiany przewidują m.in.:

- wprowadzenie definicji organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz instytucji kulturalnych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości;

- rozszerzenie na powiaty możliwości posługiwania się językami mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym jako językami pomocniczymi;

- rozszerzenie zakresu posługiwania się językami pomocniczymi;

- obniżenie z 20% do 10% progu, przy którym języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny mogą być używane jako języki pomocnicze, a w językach tych ustalane dodatkowe nazwy miejscowości, obiektów fizjograficznych i ulic;

- możliwość powoływania pełnomocników do spraw mniejszości narodowych i etnicznych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw oraz określenie podstawowych zadań pełnomocników;

Propozycje zmian przepisów obejmują także tryb działania samej Komisji. Chodzi o modyfikację trybu powoływania i odwoływania członków Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, reprezentujących mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługującą się językiem regionalnym (m. in. poprzez wprowadzenie kadencyjności tej funkcji oraz wydanie rozporządzenia, które szczegółowo określi zasady powoływania i odwoływania zajmujących ją osób, a także ułatwienie pracy ekspertom Komisji Wspólnej oraz jej członkom reprezentującym stronę mniejszościową.

Projektowane zmiany zakładają również nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o systemie oświaty. W pierwszym przypadku zmiana ma polegać na uwzględnianiu kandydatów zgłaszanych przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych przy wyłanianiu rad programowych.

Propozycja zmiany drugiej ustawy przewiduje, że w szkołach umożliwiających uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w skład komisji konkursowych wyłaniających ich dyrektorów, wchodzili będą m. in. przedstawiciele organizacji mniejszości narodowych i etnicznych.

Komisja Wspólna zastanawiała się nad poprawą dostępności do podręczników dla uczniów szkół, w których nauczane są języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny. Wielu podręczników do nauki tych języków wciąż brakuje, a możliwości organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, aby uzupełnić braki są ograniczone.

Szanse na rozwiązanie tego problemu stwarza nowy przepis wprowadzony w bieżącym roku do ustawy o systemie oświaty, który przewiduje, że Minister Edukacji Narodowej może zlecać wydawanie podręczników. Stworzeniem harmonogramu wydawania brakujących podręczników ma się zająć grupa robocza powołana przez Komisję Wspólną.

W trakcie obrad zaprezentowano także projekt kampanii promującej używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, planowanej jesienią bieżącego roku przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Kampania składała się będzie z sześciu działań, promujących języki mniejszościowe i język regionalny za pomocą ulotek, broszur i Internetu. Odbiorcami działań prowadzonych w języku polskim mają być przede wszystkim urzędnicy samorządowi, uczniowie liceów ogólnokształcących oraz pracodawcy.

Działania prowadzone w językach mniejszościowych i w języku regionalnym skierowana będą do użytkowników tych języków (m. in. rodziców i mieszkańców miejscowości zamieszkałych przez mniejszości).

Celem tej części kampanii jest zachęcanie do posługiwania się językami mniejszościowymi i językiem regionalnym. Przewiduje się, że w działania promocyjne zaangażowane będą jednostki samorządu terytorialnego na terenach zamieszkałych przez mniejszości, szkoły w których nauczane są języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny, wojewódzkie kuratoria oświaty, placówki doskonalenia nauczycieli, organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz pełnomocnicy wojewodów i marszałków do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.