PARTNER PORTALU
  • BGK

Ochrona infrastruktury krytycznej kuleje. W samorządach też

  • aw    21 października 2016 - 10:55
Ochrona infrastruktury krytycznej kuleje. W samorządach też
Infrastruktura ta pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli (fot.fotolia)

• Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła zabezpieczenia obiektów tzw. infrastruktury krytycznej istotnych dla funkcjonowania państwa.
• Kontrolę przeprowadzono w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, u trzech wojewodów, oraz w piętnastu samorządach szczebla powiatowego i gminnego.
• Stwierdzono szereg nieprawidłowości. Znacząca część skontrolowanych starostów oraz burmistrzów nie realizowała w ogóle zadań w zakresie ochrony takich obiektów wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Infrastruktura krytyczna (IK) to rzeczywiste i cybernetyczne systemy (obiekty, urządzenia bądź instalacje) niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa.

Infrastruktura ta pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli. W wyniku zdarzeń spowodowanych siłami natury lub będących konsekwencją działań człowieka, infrastruktura krytyczna może być zniszczona, uszkodzona, a jej działanie może ulec zakłóceniu, przez co zagrożone może być życie i mienie obywateli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli (kontrola prowadzona była w 2015 i w 2016 r.) NIK stwierdziła szereg nieprawidłowości u skontrolowanych operatorów infrastruktury krytycznej. Brak odpowiednich zabezpieczeń m.in. w obszarach ochrony fizycznej czy też osobowej skutkował wystąpieniem niebezpiecznych incydentów na terenach obiektów infrastruktury krytycznej, czy też związanych z prawidłową eksploatacją instalacji infrastruktury krytycznej.

Ogólne zastrzeżenia NIK

Jak alarmuje NIK w sprawdzanych miejscach nie obejmowano ochroną fizyczną wszystkich obiektów infrastruktury krytycznej powiązanych ze sobą funkcjonalnie i niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej.

Część terenów, na których znajdowały się obiekty infrastruktury krytycznej nie była właściwie zabezpieczona przed wejściem osób nieuprawnionych, a w dużej części obszarów brakowało monitoringu wizyjnego.

U większej części skontrolowanych podmiotów odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury krytycznej nie wprowadzono rozwiązań na wypadek wystąpienia zdarzeń sabotażu lub wyrządzenia szkód przez pracowników na terenie obiektów infrastruktury krytycznej. Wejścia do niektórych obiektów nie spełniały norm bezpieczeństwa i nie były objęte systemem kontroli dostępu, a bramy wjazdowe nie były wyposażone w zapory zabezpieczające przed wtargnięciem.

We wszystkich skontrolowanych podmiotach nie wyodrębniono kluczowego, ze względu na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej personelu.

W znaczącej większości podmioty te nie określały też procedur umożliwiających sprawdzenie wybranego oferenta wykonującego usługi dla operatora infrastruktury krytycznej pod kątem jakości wykonywanych usług, czy też zachowania poufności wykonywanych prac.

Ponadto wystąpiły przypadki nierealizowania przez skontrolowane podmioty niektórych rekomendacji audytu sieci informatycznych działających na potrzeby obiektów infrastruktury krytycznej, nieopracowania kompleksowych regulacji wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa przemysłowego systemu teleinformatycznego, czy też niezobowiązywania wykonawców do zachowania poufności uzyskanych informacji, mimo że podczas realizacji zadań mieli dostęp do kluczowych systemów służących do sterowania IK.

Brak odpowiednich zabezpieczeń m.in. w obszarach ochrony fizycznej czy też osobowej skutkował wystąpieniem niebezpiecznych incydentów na terenach obiektów infrastruktury krytycznej, czy też związanych z prawidłową eksploatacją instalacji infrastruktury krytycznej.

Ochrona infrastruktury krytycznej a ustawa o zarządzaniu kryzysowym

Zastrzeżenia NIK budziła również niewłaściwa realizacja zadań z zakresu ochrony IK przez skontrolowanych wojewodów oraz jednostki samorządu terytorialnego.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.