PARTNER PORTALU
  • BGK

Świętokrzyskie w UE: dwukrotny wzrost dochodów

  • bad    23 czerwca 2014 - 15:57
Świętokrzyskie w UE: dwukrotny wzrost dochodów

Wzrost PKB na 1 mieszkańca z 39 do 49 proc. średniej unijnej, znaczny wzrost wskaźnika zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń o 50 proc., niemal dwukrotny wzrost dochodu rozporządzalnego na 1 osobę – oto niektóre efekty 10 lat obecności województwa świętokrzyskiego w UE.
Województwo świętokrzyskie na koniec 2013 r. zamieszkiwało 1268,2 tys. osób. Udział województwa w ogólnej liczbie ludności Polski minimalnie się zmniejszył w porównaniu z 2004 r. Na koniec 2013 r. wyniósł on 3,3% wobec 3,4% 9 lat wcześniej. Podobnie jak w 2004 r. przeważali mieszkańcy wsi, którzy stanowili 55,2% ogólnej liczby ludności województwa. Oznacza to, że odsetek mieszkańców obszarów wiejskich w latach 2005-2013 zwiększył się w o 0,7 p. proc. - informuje Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Podstawowym miernikiem określającym poziom rozwoju gospodarczego jest PKB na 1 mieszkańca. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej zauważalny był systematyczny (z wyjątkiem 2009 r.) wzrost jego wartości w województwie świętokrzyskim, która w 2011 r. osiągnęła 29,6 tys. zł. W porównaniu z 2004 r. PKB na 1 mieszkańca wzrosło (w cenach stałych) o 27,3%.

Skalę poprawy lepiej można stwierdzić na podstawie porównania poziomu PKB na 1 mieszkańca w województwie z przeciętnym wynikiem dla Unii Europejskiej. W momencie wstępowania do Wspólnoty stanowił on 39% średniej wartości dla 28 krajów należących obecnie do Unii, natomiast w 2011 r. osiągnął on już blisko połowę tego poziomu (49%). W rezultacie w 2011 r. PKB na 1 mieszkańca w Świętokrzyskim przekroczył poziom dla kilku regionów, które jeszcze w 2004 r. zajmowały pod tym względem wyższą pozycję.

W województwie świętokrzyskim (podobnie jak w kraju) po wstąpieniu do Unii Europejskiej odnotowano znaczny wzrost wskaźnika zatrudnienia ludności w wieku 15-64 lata - o 9 p.proc (58,1% w 2013 r.). W rezultacie, pomimo że wskaźnik ten pozostawał poniżej średniej zarówno dla Polski jak i całej Unii, nasze województwo znacząco poprawiło swoją pozycję. O ile w 2004 r. Świętokrzyskie znajdowało się wśród 20 regionów o najniższym wskaźniku zatrudnienia, to w 2013 r. „wyprzedzało" już blisko ¼ wszystkich regionów UE (207 miejsce na 272 regiony).

Lepsza niż w momencie akcesji sytuacja gospodarcza znalazła odzwierciedlenie w złagodzeniu napięć na rynku pracy. Wskazują to zmiany poziomu stopy bezrobocia, które szczególnie korzystnie prezentowały się w pierwszych latach członkostwa, gdy notowano zdecydowany spadek stopy bezrobocia.

Okres od wejścia Polski do UE charakteryzował się wzrostem płac mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w 2012 r. wyniosło 3070,29 zł i było o 50,3% wyższe niż w 2005 r. Oznacza to, że wynagrodzenia zwiększyły się realnie (tzn. po uwzględnieniu inflacji) o prawie 20%. Według wstępnych danych również rok 2013 był kolejnym okresem rosnących wynagrodzeń, a jego dynamika przekraczała wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jeszcze szybciej niż wynagrodzenia zwiększały się emerytury i renty. W 2013 r. przeciętna emerytura i renta z pozarolniczego systemu świadczeń społecznych osiągnęła 1675,09 zł, co oznacza jej nominalny wzrost w latach 2005-2013 o 70,8%, natomiast przeciętna emerytura i renta rolników wyniosła 1094,62 zł i w analogicznym okresie zwiększyła się o 51,9%.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.